Sayhan, taktiği bizzat uyguluyor

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci eta­bı­nı ken­di te­sis­le­rin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma ile sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por dün­de çift an­tren­man yap­tı.

Sayhan, taktiği bizzat uyguluyor

HA­RUN AK­KA­YA
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci eta­bı­nı ken­di te­sis­le­rin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma ile sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por dün­de çift an­tren­man yap­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de sa­bah 08.30 ak­şam ise 17’de te­sis sa­ha­sın­da yap­tı­ğı an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.
Fi­zik­sel ça­lış­ma­la­rın ar­dın­dan ta­kı­mı tak­tik­sel ola­rak se­zo­na is­te­di­ği nok­ta­ya ge­tir­mek is­te­yen Tek­nik He­yet ça­lış­ma­lar­da bu­na ağır­lık ver­me­ye baş­la­dı. Dün ya­pı­lan tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han sa­ha içi­ne gi­re­rek fut­bol­cu­lar­la bir­lik­te ça­lış­ma­ya ka­tıl­dı. Say­han fut­bol­cu­lar­dan is­te­dik­le­ri­ni uy­gu­la­ma­lı ola­rak gös­te­rir­ken sa­ha için­de fut­bol­cu­lar­dan de­vam­lı ko­nuş­ma­la­rı­nı ve bir­bir­le­ri­ni uyar­ma­la­rı­nı is­te­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün sa­bah an­tren­man ya­pa­cak ak­şam ise Böl­ge­sel Ama­tör Lig tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile ha­zır­lık ma­çı ya­pa­cak.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Naz’mi arıt
Naz’mi arıt - 3 yıl Önce

Sayhan hoca taktiği mi futbolcu mi OĞUZHAN taktiğimi uygulanıyor belli değil Amasya maçı handikap dı

Celil
Celil - 3 yıl Önce

Valla duyduğumuz OĞUZHANIN özel maçlardaki hocadan fazla konuştuğu taktik verdiği yönünde doğru değildir diye düşünüyorum olmamalıda şampiyon ÇORUM..

SIRADAKİ HABER