Sayhan: Titiz çalışıyoruz

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan transferde titiz bir çalışma yürüttüklerini önümüzdeki günlerde sonuçlarının ortaya çıkacağını söyledi. Sayhan sezon başı çalışma takviminin 12’şer günlük dört etaptan oluştuğunu ve kampında geçen yıl memnun kalınan Kızılcahamam Çam Otel olabileceğini belirtti.

Sayhan: Titiz çalışıyoruz

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın ti­tiz bir şe­kil­de sür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek ‘Önü­müz­de­ki gün­ler­de ne­ti­ce­le­ri­ni hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz’ de­di.Say­han, trans­fer ko­mi­te­si üye­le­ri ile bir­lik­te ha­zır­la­dık­la­rı lis­te doğ­rul­tu­sun­da araş­tır­ma ve gö­rüş­me­le­rin yo­ğun şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ‘Hem doğ­ru isim­ler­le an­laş­mak hem­de ku­lü­bün eko­no­mik büt­çe­si­ni aş­ma­mak için yo­ğun ça­lış­ma de­vam edi­yor. İna­nı­yo­rum­ki önü­müz­de­ki gün­ler­de bu gö­rüş­me­le­rin so­nuç­la­rı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz’ de­di.Se­zon ba­şı ha­zır­lık­la­rı ko­nu­sun­da da bil­gi ve­ren Fah­ret­tin Say­han 12’şer gün­lük dört etap­tan olu­şa­cak ça­lış­ma­la­rın 10 Tem­muz’da ilk eta­bı­nın Ço­rum’da baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. 21 Tem­muz’da ilk eta­bı ta­mam­la­ya­rak iki gün izin ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Say­han 24 Tem­muz’da ikin­ci 12 gün­lük eta­bın ça­lış­ma­la­rı­na yi­ne Ço­rum’da baş­la­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.İkin­ci eta­bın 6 Ağus­tos’ta so­na ere­ce­ği­ni ve 7-8 Ağus­tos’u izin­li ge­çir­dik­ten son­ra 9 Ağus­tos’ta 12 gün­lük üçün­cü etap için kam­pa gi­de­cek­le­ri­ni be­lir­ten Say­han, kam­pın ge­çen yıl ka­lı­nan Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’den ya­pıl­ma­sı­nın uy­gun gö­rül­dü­ğü­nü gö­rüş­me­le­rin de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Al­ter­na­tif­ler­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Say­han 12 gün sü­re­cek üçün­cü etap kam­pın­da ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da ha­zır­lık maç­la­rı­da ya­pa­rak fi­zik­sel ol­du­ğu ka­dar tak­tik­sel ola­rak­da is­te­dik­le­ri nok­ta­ya gel­me­yi ar­zu et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Kam­pın 20 Ağus­tos’ta so­na ere­ce­ği­ni be­lir­ten Fah­ret­tin Say­han 21-22 Ağus­tos’ta kur­ban bay­ra­ma­nın ilk iki gü­nü­nü izin­li ge­çi­re­cek­le­ri­ni ve 23 Ağus­tos’tan iti­ba­ren se­zon ön­ce­si dör­dün­cü ve son etap ça­lış­ma­la­rı­nı Ço­rum’da ya­pa­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER