Sayhan’dan sert uyarı

Teknik Direktör Fahrettin Sayhan dün yapılan taktik çalışma sırasında Muğlaspor maçında gördüğü eksikleri ve hataları tek tek uygulamalı olarak gösterdi. Futbolculardan kolay top kaybı yapmamaları, rakibe boş alan bırakmamaları çabuk oynamaları konularında sert uyarılarda bulundu.

Sayhan’dan sert uyarı

HALİL ÖZTÜRK
Cu­mar­te­si gü­nü se­zo­nun ilk dep­las­man ma­çın­da 1461 Trab­zon ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı çift ça­lış­ma ile sür­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de­ki an­tren­ma­na sa­kat Ba­rış ile sı­na­va git­ti­ği için Hak­tan dı­şın­da tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dün sa­bah ilk ça­lış­ma­sı­nı te­sis­de­ki kon­dis­yon mer­ke­zin­de yap­tı. Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan sa­lon­da bu­lu­nan alet­ler­de güç ve kuv­vet ça­lış­ma­sı ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da yük­sek tem­po dik­kat çek­ti.
Bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan loj­man­da din­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı­lar ak­şam sa­at 16.30’da ise te­sis­de gü­nün ikin­ci an­tren­ma­nı­na çık­tı­lar. Ça­buk­luk ve ko­or­di­nas­yon ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan ant­rnen­man da­ha son­ra dar alan­da pas ve tak­tik ça­lış­ma ile de­vam et­ti. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Muğ­las­por ma­çın­da tes­bit et­ti­ği ek­sik­ler üze­rin­de sert uya­rı­lar­da bu­lun­du.

Ma­çın gö­rün­tü­sü­nü de­tay­lı ola­rak iz­le­di­ği­ni be­lir­ten Say­han ek­sik­le­ri tes­bit ede­rek fut­bol­cu­la­ra yap­ma­la­rı ge­re­ken­le­ri uyar­dı. Özel­lik­le top­la çı­kar­ken kap­tır­ma­ma­la­rı ve ra­ki­be boş alan bı­rak­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lu­nan Say­han, to­pa sa­hip ol­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti ve ba­sit top kay­bı ya­pıl­ma­ma­sı­nı is­te­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, 1461 Trab­zon ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ise sür­dü­re­cek.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2018, 17:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER