Selim Sümer zorunlu eğitim semineri 60 antrenörle yapıldı

TÜFAD Mecburi Selim Sümer Gelişim Semineri 60 antrenörün katılımı ile yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu toplantı salonunda yapılan seminerde Futbol Federasyoru Antrenör Eğitmenleri Atilla Yücel ve Fedai Aksoy sunum yaptılar. Selim Sümer’de seminerde son dersi verdi.

Selim Sümer zorunlu eğitim semineri 60 antrenörle yapıldı

YÜK­SEL BA­SAR

TÜ­FAD Mec­bu­ri Ge­li­şim Se­mi­ne­ri dün ya­pıl­dı. Olim­pik Yüz­me Ha­vu­zu Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan se­mi­ne­re Fut­bol Fe­de­ras­yo­ru An­tre­nör Eğit­men­le­ri Atil­la Yü­cel ve Fe­dai Ak­soy Ka­tıl­dı­lar.

Se­mi­ner say­gı du­ru­şu ve is­tik­lal mar­şı­nın ar­dın­dan TÜ­FAD Şu­be Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han ta­ra­fın­dan se­mi­ne­re is­mi ve­ri­len UE­FA PRO Li­sans Dip­lo­ma­sı sa­hi­bi Se­lim Sü­mer’e bir pla­ket ver­di. Ka­ra­han kur­sa 60 an­tre­nör ka­tıl­ma­sı­nın son de­re­ce se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Se­lim Sü­mer’e bu­gü­ne ka­dar Ço­rum fut­bo­lu­na yap­tı­ğı hiz­met­ler­den do­la­yı te­şek­kür et­ti.


An­tre­nör­ler­den spor­cu­la­rı­nı ye­tiş­ti­rir­ken her za­man say­gı ve sev­gi ku­ral­la­rı için­de ol­ma­la­rı­nı is­te­di ve bu ko­nu­da ge­len eleş­ti­re­le­re fır­sat ve­ril­me­me­si­ni is­te­yen Rem­zi Ka­ra­han tüm an­tre­nör­le­re ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti.
Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan se­mi­ne­rin öğ­le­den ön­ce­ki bö­lü­mün­de Atil­la Yü­ce su­num ya­par­ken öğ­le­den son­ra ise Fe­dai Ak­soy su­num yap­tı. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu TU­DOR ho­ca­la­rı­nın su­nu­mu­nun ar­dın­dan TÜ­FAD Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han ken­di­le­ri­ne Ço­rum’a öz­gü he­di­ye­ler ver­di ve mi­sa­fir­ler ay­rıl­dı.


Se­mi­ne­rin son bö­lü­mün­de ise Se­lim Sü­mer hem is­mi­nin ve­ril­me­sin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti hem­de tec­rü­be­le­rin­den olu­şan bir su­num yap­tı. Se­mi­ne­re ka­tı­lan 60 an­tre­nör ye­ni se­zon­da gö­rev al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER