Serik hesabı mutlak galibiyet

Çorum Belediyespor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor maçının taktiğini dün yaptı. Kırmızı Siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bu zorlu maç öncesinde takımda eksik futbolcu bulunmuyor.

Serik hesabı mutlak galibiyet

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por cu­mar­te­si gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı zor­lu Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dür­dü. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın tam kad­ro ka­tıl­dı­ğı an­tren­man sa­at 13.30’da te­sis sa­ha­sın­da ya­pıl­dı.
Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de­ki an­tren­man ısın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­dı. Da­ha son­ra ön­ce dar alan­da baş­la­yan tak­tik ça­lış­ma ar­dın­dan tam sa­ha­da de­vam et­ti. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio Se­rik Be­le­di­yes­por hak­kın­da ge­len ra­por doğ­rul­tu­sun­da ra­ki­bin ar­tı­la­rı­nı ve ek­si­le­ri­ni be­lir­te­rek fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Tak­tik ça­lış­ma­da ta­kım için­de for­ma re­ka­be­ti­nin çok yük­sek ol­du­ğu göz­len­di. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio’nun kad­ro re­ka­be­ti­ni sağ­la­mak adı­na yap­tı­ğı ham­le­le­rin olum­lu so­nuç­lan­dı­ğı fut­bol­cu­la­rın tem­po­sun­da dik­kat çek­ti. Ol­duk­ça is­tek­li ve mü­ca­de­le­ci ge­çen tak­tik ça­lış­ma­da Se­rik ma­çı­nın oyun sis­te­mi de­nen­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün yi­ne sa­at 13.30’da ya­pa­ca­ğı çift ka­le maç ile ta­mam­la­ya­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER