Serik mesaisi tam kadro baþladý

Çorum Belediyespor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıklarına tam kadro başladı. Teknik Direktör Mehmet Aurelio çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Buca maçını değerlendirdi çok zorlu bir döneme girdiklerini belirterek kendilerini bu maça hazırlamalarını istedi.

Serik mesaisi tam kadro baþladý

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por bir gün­lük iz­nin ar­dın­dan cu­mar­te­si gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım uzun bir ara­nın ar­drın­dan tam kad­ro ola­rak haf­ta­ya baş­la­dı.
Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da sa­ha­sın­da Bu­cas­por önün­de 4-1 ga­lip ge­le­rek bu se­zo­nun en fark­lı ga­li­bi­ye­ti­ni alan ve pa­zar­te­si gü­nü­nü izin­li ge­çi­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım dün sa­at 16’da te­sis sa­ha­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de haf­ta­nın ilk ça­lış­ma­sı­nı yap­tı.

Ça­lış­ma ön­ce­sin­de Meh­met ho­ca fut­bol­cu­lar­la kı­sa bir top­lan­tı ya­pa­rak Bu­cas­por ma­çı­nı de­ğer­len­dir­di ve bu maç­ta­ki ha­ta­lar ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Zir­ve ya­rı­şın­dan kop­ma­mak için Se­rik dep­las­ma­nın­da ka­zan­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Meh­met ho­ca fut­bol­cu­lar­dan ken­di­le­ri­ni bu ma­ça en iyi şe­kil­de ha­zır­la­ma­la­rı­nı is­te­di.

Uzun sü­re­dir sa­kat­lık­lar ne­de­ni ile tam kad­ro ça­lı­şa­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da Ba­rış, Ke­mal ve Fer­di’nin ta­ma­men iyi­le­şe­rek ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­ya baş­la­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan el to­pu oy­na­tan Tek­nik He­yet da­ha son­ra ise ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma ile haf­ta­nın ilk an­tren­ma­nı­nı yap­tır­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER