Şevket Ocak Milli Takım Antrenörü

Çorumlu Beden Eğitimi Öğretmeni Şevket Ocak dört yıldır görev yaptığı Balıkesir’de voleybol takımı ile yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği sporcular ile milli takım antrenörü olarak görev yapmaya çağrıldı. Ocak ve dört öğrencisi milli takım U 17 Balkan Voleybol Şampiyonası kampında.

Şevket Ocak Milli Takım Antrenörü

HALİL ÖZTÜRK
Vo­ley­bol bran­şın­da Ço­rum’da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la ba­şa­rı­lı so­nuç­la­ra im­za atan Şev­ket Ocak bu ba­şa­rı­sı­nı Ba­lı­ke­sir’de sür­dü­rü­yor. Ta­yin is­te­ye­rek git­ti­ği Ba­lı­ke­sir’de baş­la­dı­ğı dev­let oku­lun­da vo­ley­bol bran­şın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la kı­sa sü­re­de mil­li ta­kım dü­ze­yin­de spor­cu­lar çı­kar­ma­yı ba­şar­dı.


Şev­ket Ocak ay­nı za­man­da bu ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı ne­de­ni ile mil­li ta­kım ha­zır­lık kam­pı­na da­vet edi­le­rek bur­da gö­rev yap­ma­ya baş­la­dı. Ça­lış­tır­dı­ğı ta­kım­dan Ba­ha­dır Ku­yu­cu 24-29 Tem­muz ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak olan U 17 Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı aday kad­ro­su­na çağ­rıl­dı. Ay­rı­ca Mert De­niz Çe­ri ve Hü­se­yin Ka­an Ayaz An­ka­ra’da mil­li ta­kım­lar dü­ze­yin­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek ve Ok­ya­nuz Ko­lej­le­rin­de öğ­ne­ni­mi­ni sür­dür­mek için burs ka­zan­dı­lar.


Dört yıl­da yap­tı­ğı ça­lı­şa­ma­lar ile spor­cu­su Yi­ğit İnan İz­mir Ar­kass­por alt ya­pı­sı­na gön­de­ren Şev­ket Ocak bu ba­şa­rı­la­rı so­nu­cun­da İs­tan­bul’da de­vam eden U 17 Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık kam­pın­da mil­li ta­kım tek­nik he­ye­ti ile bir­lik­te ça­lı­şı­yor.
Şev­ket Ocak ça­lış­ma­la­rı so­nun­da ken­di­si­ni mil­li ta­kım kam­pın­da gö­rev ve­ren Vo­ley­bol Mil­li ta­kım er­kek­ler alt ya­pı ko­or­di­na­tö­rü Ümit Hı­zal ve Baş An­tre­nör Ali Yıl­maz’a te­şek­kür et­ti. Ocak, bu kamp dö­ne­mi ve Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda hem mil­li ta­kı­ma hem­de ken­di ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Bur­da edi­ne­ce­ğim tec­rü­be­ler ile Türk vo­ley­bo­lü­ne ye­ni ye­te­nek­le­ri ka­zan­dır­mak için elim­den ge­len ça­ba­yı gös­te­re­ce­ğim’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER