Şimşekler’den genç çifte çiçek

Ço­rum Be­le­di­yes­por­lu ta­raf­tar­lar haf­ta so­nun­da ni­şan­la­nan Zey­nep ile Ya­kup Yi­ğit’e maç ön­ce­sin­de çi­çek ver­di­ler.

Şimşekler’den genç çifte çiçek

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por­lu ta­raf­tar­lar haf­ta so­nun­da ni­şan­la­nan Zey­nep ile Ya­kup Yi­ğit’e maç ön­ce­sin­de çi­çek ver­di­ler.
Bu se­zon dev­re ara­sın­da Si­vas Be­le­di­yes­por’dan trans­fer edi­len Ya­kup Yi­ğit ile Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Stad Mü­dü­rü ola­rak gö­rev ya­pan Ke­mal Kan’ın kı­zı Zey­nep cu­ma ak­şa­mı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün kat­tı­ğı yü­zük­ler­le ev­li­lik yo­lun­da ilk adı­mı at­mış­lar­dı.
Genç çif­te pa­zar gü­nü oy­na­nan Pa­yass­por ma­çı ön­ce­sin­de  Kır­mı­zı Şim­şek­ler Tri­bün li­der­le­ri Hü­se­yin Nal­cı ve Şev­ket Yu­mut­kan ta­ra­fın­dan çi­çek ve­ril­di ömür bo­yu sağ­lık ve mut­lu­luk­lar di­le­di­ler. Genç çif­te bu di­lek­le­ri ve çi­çek için tri­bün li­der­le­ri­ne te­şek­kür et­ti­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER