‘Son maçın son düdüğüne kadar mücadelemiz sürecek’

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan sezon başı beklentilerden uzak olduklarını Kocaelispor mağlubiyeti ile yarıştan uzaklaştıklarını ancak kesinlikle hedeften kopmadıklarını söyledi.

‘Son maçın son düdüğüne kadar mücadelemiz sürecek’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can se­zon ba­şı bek­len­ti­le­rin­den uzak­ta ol­duk­la­rı­nı an­cak son ma­çın son dü­dü­ğü­ne ka­dar mü­ca­de­le­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ta­kım ola­rak bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­ya­ma­dık­la­rı­nı ve ha­ta­la­rı ile se­vap­la­rı ile tüm bu du­ru­mun so­rum­lu­lu­ğun baş­kan ola­rak ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu ve ka­bul et­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Öz­can ‘Bu ta­kım bu nok­ta­ya ge­ti­ren­ler biz­ler isek bu­nu ter­si­ne çe­vi­re­cek olan­lar­da biz­le­riz’ de­di.


Baş­kan Öz­can, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya iye bir­lik­te te­sis­ler­de dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da gün­dem­le il­gi­li çok sı­cak me­saj­lar ver­di. Ta­kım ola­rak se­zon ba­şın­dan bu­ya­na dep­las­man maç­la­rın­da bek­le­nen per­for­man­sı gös­te­re­me­dik­le­ri­ni an­cak iç sa­ha­da­ki se­ri­miz ile he­de­fin için­de kal­dık­la­rı­nı be­lir­ten Öz­can ‘Ko­ca­elis­por ma­çı bu açı­dan çok önem­liy­di. Bu şeh­rin so­rum­lu­lu­ğu­nu al­mış isim­ler ola­rak öz­le­nen he­de­fe ulaş­mak için ger­çek­ten çok öz­ve­ri­li ça­lış­tık mü­ca­de­le et­tik.


Öne geç­ti­ği­miz maç­ta ikin­ci go­lü bul­sak fark ola­bi­le­cek bir maç­ta bu ka­dar ba­sit gol­ler yi­ye­rek mağ­lup ol­mak ger­çek­ten ca­nı­mı­zı çok yak­tı.Bu ye­nil­gi ile şan­sı­mız azal­dı an­cak umu­du­muz ke­sin­lik­le bit­me­di. An­cak pes et­me­dik ve et­mek­te bi­ze ya­kış­maz. Son ma­çın son dü­dü­ğü­ne ka­dar mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz.


Or­ta­da olum­suz bir tab­lo ol­du­ğu ke­sin an­cak bu­lun­du­ğu­muz ko­num iti­ba­ri ile ağ­la­ma du­va­rı de­ği­liz ve bu­na çö­züm bul­mak zo­run­da­yız Tüm ca­mia üz­gün kim­se böy­le ol­sun is­te­mez­di. Ben baş­kan ola­rak tüm so­rum­lu­lu­ğu üze­ri­me alı­yo­rum. Bu ta­kı­mı bu nok­ta­ya na­sıl ge­tir­diy­sek tab­lo­yu ter­si­ne çe­vi­re­cek gü­ce sa­hi­biz. Bu­gün­den iti­ba­ren her­kes şap­ka­sı­nı önü­nü ko­yup dü­şü­ne­cek ve ona gö­re dav­ra­na­cak. Şim­di önü­müz­de dört maç­lık bir kı­sa bir ma­ra­ton var. Bu dört haf­ta­yı he­def­le­di­ği­miz pu­an­la­rı ala­rak dev­re ara­sı­na gi­rer­sek ya­pa­ca­ğı­mız tak­vi­ler ile bu ya­rı­şın için­de ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. 


Hz Ali’nin bir sö­zü var ‘Al­lah kim­se­ye ger­çek­leş­me­ye­cek ha­ya­li kur­dur­maz­mış. Be­nim de ha­ya­lim bu ta­kı­mı üst lig­le­re ta­şı­mak. İna­nı­yo­rum­ki Al­la­hım ger­çek­leş­ti­re­me­ye­ce­ği­miz ha­ya­li bi­ze kur­dur­maz. Bu ha­ya­lin ger­çek­leş­me­si için­de Ço­rum hal­kı­nı­nı des­te­ği­ni bek­li­yo­ruz. On­la­rı üz­dü­ğü­müz doğ­ru­dur an­cak fut­bo­lun için­de bun­lar var. Bun­dan son­ra on­la­rı se­vin­dir­mek için eli­miz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı ve­re­ce­ğiz bun­dan emin ol­sun­lar’ de­di.
Baş­kan Öz­can top­lan­tı­nın son bö­lü­mün­de ise ta­raf­tar­la­ra bir­de si­tem gön­der­di. Ge­rek maç ön­ce­si ve maç son­ra­sın­da­ki iki ta­kım ta­raf­tar­la­rı ara­sın­da­ki dost­luk gös­te­ri­si­nin gü­zel ol­du­ğu­nu an­cak 500 ki­şi­lik ko­nuk ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nın beş bir ki­şi­lik Ço­rum­lu­la­rı sus­tur­ma­sı ha­lin­de or­ta­da bir ek­sik­lik ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Öz­can bu ko­nu­da da bir öze­liş­ti­ri yap­mak ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.


Transfer hamlesi başladı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da trans­fer ham­le­si baş­la­dı. Baş­kan Fa­tih Öz­can dün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ara trans­fer dö­ne­min­de ta­kı­ma önem­li tak­vi­ye­ler ya­pa­cak­la­rı­nı ve bu­nun ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Baş­kan Öz­can ken­di­si­nin ol­du­ğu yer­de pes et­me­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘İlk ya­rı­nın ka­lan dört ma­çın­dan ala­bi­le­ce­ği­miz en faz­la pu­an­la­rı ala­rak dev­re ara­sın­da he­def­te ola­rak gir­mek is­ti­yo­ruz.

Dev­re ara­sın­da ise kad­ro­mu­zun ek­sik­le­ri gi­der­mek için ge­rek­li trans­fer­le­ri ya­pa­ca­ğız. Şu an­da tek­nik he­ye­ti­mi­zin be­lir­le­di­ği ve gö­rüş­tü­ğü isim­ler var an­cak kad­ro­muz­dan ki­min ka­lıp gi­de­ce­ği­ne bu dört maç­lık sü­reç so­nun­da ka­rar ve­re­ce­ğiz.

Şu­nu açık yü­rek­li­lik­le söy­me­mek is­ti­yo­rum­ki ka­lan bu dört maç­lık sü­reç­te­ki fut­bol­cu­la­rın per­for­man­sı trans­fer po­li­ti­ka­mı­zı be­lir­le­ye­cek. Fut­bol­cu­lar ken­di ka­der­le­ri­ni ken­di­le­ri be­lir­le­ye­cek. O yüz­den fut­bol­cu ar­ka­daş­la­rın bu dört maç­lık pe­ri­yo­du en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­me­si ge­re­ki­yor’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 10:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sezer
Sezer - 2 yıl Önce

Helal Başkan

Çorumlu
Çorumlu - 2 yıl Önce

Şu üç kişiye bi bakın ya Çorum futbolunu bunlar mı kurtaracak acaba bekliyoruz olur mu olur olursa seviniriz kolay gelsin

SIRADAKİ HABER