Son prova tatsız 1-1

Çorum Belediyespor lig öncesindeki son hazırlık maçında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı Siyahlılar rakibi önünde ilk yarıda hücumda varlık gösteremedi. İkinci yarıda ise hücumda zaman zaman etkili olsada lig öncesindeki son provada tat vermedi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan’ın onbir konusunda hala aralış içinde olduğu gözlendi.

Son prova tatsız 1-1

SA­HA: Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu.
HA­KEM­LER: Er­soy Ak­soy, Hü­se­yin Buy­ruk, Er­di Ga­rip.
ÇO­RUM BE­LE­Dİ­YES­POR: Onur­can (67. dak. Do­ğu­kan), Eş­ref, Er­tuğ­rul (80. dak. Ha­cı Ömer), Akın (82. dak. Ke­mal), Mü­min (75. dak. Sa­met), Oğuz­han (69. dak. Fa­tih), Ba­rış (46. dak. Emir­han), Em­rah, Em­re (46. dak. Mi­ka­il), Ya­kup (78. dak Kı­vanç), Eren (75. dak. Ke­rem).
ER­BA­AS­POR: Nu­rul­lah, Ya­sin (78. dak. Rıd­van), Berk, Mu­ham­med (84. dak. Meh­met), Ko­ray, Oğuz­han De­mi­rel, Ah­met (75. dak. Mus­ta­fa), Se­fer (46. dak. Ba­rış), Oğuz­han Bay­kal (69. dak. Fur­kan), Enes (56. dak. Hü­se­yin), Ulaş (78. dak. Ar­da).
GOL­LER: 48. dak. Ah­met (Er­ba­as­por), 77. dak. Em­rah (Ço­rum Be­le­di­yes­por).

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu haf­ta so­nu baş­la­ya­cak olan lig ön­ce­sin­de­ki son pro­va­sın­da Er­ba­as­por ile 1-1 be­ra­be­re kal­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ra­ki­bi önün­de bek­le­nen per­for­man­sı gös­te­re­mez­ken özel­lik­le hü­cum­da et­ki­li ola­ma­dı.
Cu­mar­te­si gü­nü Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda oy­na­nan ha­zır­lık ma­çı­nı Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ile Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ve yak­la­şık 750 ka­dar fut­bol se­ver iz­le­di. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han, Er­ba­as­por ma­çı­na kamp­ta­ki son ha­zır­lık ma­çın­da Ban­dır­mas­por önü­ne sür­dü­ğü on­bir­de bir de­ği­şik­lik ya­pa­rak baş­la­dı.
İki for­vet oyun­cu­su ile oy­na­ma­sı­na kar­şın kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım hü­cum­da et­ki­li ola­ma­dı. Özel­lik­le ka­nat­lar­dan bek­le­nen kat­kı gel­me­yin­ce po­zis­yon bul­mak­ta zor­la­nan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım sa­vun­ma gö­be­ğin­den çı­kar­ken ya­pı­lan ha­ta­lar lig ön­ce­si so­ru işa­re­ti ol­du.
Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ise iki ön li­be­ro­ya dö­nen kır­mı­zı si­yah­lı­lar to­pa sa­hip ol­ma­ya ve da­ha et­ki­li ola­rak ra­kip ka­le­ye git­me­ye baş­la­dı. Bu atak­lar­da ise özel­lik­le ka­nat­lar­dan ya­pı­lan or­ta­lar­da bir tür­lü is­te­ni­len ba­şa­rı gel­me­di. Son bö­lüm­de ra­ki­bi bas­kı al­tı­na alan kır­mı­zı si­yah­lı­lar çık­mak­ta zor­la­nan Er­ba­as­por önün­de Em­rah’ın aya­ğın­dan be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ha­zır­lık dö­ne­min­de yap­tı­ğı beş maç­ta tek ga­li­bi­ye­ti­ni Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por önün­de alır­ken di­ğer dört maç­ta ise bir mağ­lu­bi­yet ve üç be­ra­ber­lik al­dı. Ye­ni olu­şan kad­ro­nun he­nüz is­te­ni­len dü­zey­de ol­ma­dı­ğı göz­len­di. Özel­lik­le sa­vun­ma gö­be­ğin­de ve bir iki mev­ki­de kad­ro­ya ye­ni ka­tı­lan isim­le­rin gös­te­re­cek­le­ri per­for­mans kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın lig­de­ki gö­rün­tü­sü açı­sın­dan son de­re­ce bü­yük önem ar­ze­di­yor gi­bi gö­rü­lü­yor.

MAÇ­TAN DA­Ki­KA­LAR:
8. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ka­za­rı­ılan fa­ul atı­şın­da Er­tuğ­rul or­ta­la­dı ar­ka di­rek­te Ba­rış bom boş po­zis­yon­da ka­fa­yı vur­du top di­re­ğin di­bin­den az fark­la au­ta git­ti.
İlk ya­rı­da iki ta­kım­da po­zis­yon üre­te­me­di ve dev­re gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­ya ko­nuk Er­ba­as­por gol ile baş­la­dı. Sol ka­nat­tan Er­ba­as­por’un ka­zan­dı­ğı fa­ul atı­şın­da Enes or­ta­la­dı sa­vun­ma­dan se­ken top Ah­met’in önün­de kal­dı bu fut­bol­cu­da kö­şe­den to­pu Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
59. da­ki­ka­da sa­vun­ma­dan hız­lı çı­kan Ço­rum Be­le­do­iyes­por’da Emir­han’ın sa­vun­ma ar­ka­sı­na at­tı­ğı top­la Ya­kup Al­kan ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na gir­me­den üze­ri­ne açı­lan ka­le­ci­nin üs­tün­den ağ­la­ra gön­der­mek is­te­di­ği top yan­dan au­ta git­ti.
68. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ya­pı­lan or­ta­da sa­vun­ma­dan se­ken top­la Oğuz­han ya­yın üze­rin­de bu­luş­tu gü­zel vur­du ka­le­ci Nu­rul­lah ay­nı gü­zel­lik­le kö­şe­den to­pu çı­kar­dı ve go­le izin ver­me­di.
76. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Er­tuğ­rul’un or­ta­sın­da Ya­kup ya­kın me­sa­fe­den boş du­rum­da ka­fa­yı vur­du top yan­dan au­ta git­ti.
77. da­ki­ka­da sağ ka­na­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Er­tuğ­rul’un ce­za sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­da al­tı pas için­de Em­rah zor du­rum­da to­pa vur­du sa­vun­ma­ya çar­pan top ka­le­ci­nin üze­rin­de Er­ba­as­por ağ­la­rı­na git­ti ve maç­ta bu gol­le 1-1 be­ra­ber­lik ile so­na er­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
salih
salih - 4 yıl Önce

Bu takımdan bir halt olmaz.Söyleyim.

SIRADAKİ HABER