Son şampiyon İSKİLİPGÜCÜ

Çorum Amatör futbolunda sezonun son şampiyonu İskilipgücü oldu. U 12 final maçında Gençlerbirliği ile bu sezon üçüncü kez karşılaşan İskilipgücü rakibi ile normal süresi 0-0 biten maçın sonunda penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak sezonu şampiyon olarak tamamladı ve büyük bir başarıya imza attı.

Son şampiyon İSKİLİPGÜCÜ

HALİL ÖZTÜRK
U 12’de şam­pi­yon İs­ki­lip­gü­cüs­por ol­du. Ama­tör fut­bol­da se­zo­nun son fi­nal ma­çın­da İs­ki­lip­gü­cü, Genç­ler­bir­li­ği ile oy­na­dı­ğı fi­nal ma­çın­da nor­mal sü­re­si 0-0 bi­ten maç­ta pe­nal­tı atış­la­rı so­nun­da ra­ki­bi­ne 5-3 üs­tün­lük sağ­la­yan İs­ki­lip­gü­cüs­por şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı.

Ay­nı grup­ta mü­ca­de­le eden ve grup bi­rin­ci­li­ğin­de 4-4 be­ra­be­re ka­lan iki ta­kı­mın ba­raj ma­çın­da da pe­nal­tı atış­la­rı so­nun­da Genç­ler­bir­li­ği ra­ki­bi­ne üs­tün­lük ku­ra­rak grup­tan bi­rin­ci ola­rak çık­mış­tı. İki ta­kı­mın üçün­cü ma­çın­da da bu de­ğiş­me­di. İki ta­kım­da za­man za­man et­ki­li ol­du ve po­zis­yon­lar bul­du. Sa­vun­ma gü­ven­li­ği­ni el­den bı­rak­ma­yan iki ta­kım ara­sın­da maç­ta İs­ki­lip­gü­cü gol­cü fut­bol­cu­su Bi­rol ile iki kez po­zis­yo­na gir­di ya­rar­la­na­ma­dı. Genç­ler­bir­li­ği’nin ise bir to­pu di­rek­ten dön­dü.


Ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­yin­ce üçün­cü maç­ta da nor­mal sü­re­se be­ra­ber­lik­le so­na er­di. Şam­pi­yon ta­kı­mı be­lir­le­mek için pe­nal­tı atış­la­rı­na ge­çil­di. İs­ki­lip­gü­cü ta­kı­mın­da pe­nal­tı atı­şı­nı beş fut­bol­cu­da go­le çe­vi­rir­ken Genç­ler­bir­li­ği’nden dört fut­bol­cu­dan üçü go­le çe­vi­rir­ken bir isim vu­ru­şu di­re­ğe ni­şan­la­dı ve maç­tan 5-3 ga­lip ay­rı­lan İs­ki­lip­gü­cüs­por ta­kı­mı se­zo­nun son şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.


Fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan İs­ki­lip­gü­cüs­por bü­yük bir se­vinç ya­şar­ken Genç­ler­bir­li­ği’nde ise hü­zün var­dı. Ma­çın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le özel ödül­ler ve de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­la­ra ku­pa ve ma­dal­ya­la­rı ve­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER