‘Sorunları biliyoruz ve bunları CAMİA ile birlikte aşacağız’

Teknik Direktör Mehmet Aureilo, Kocaelispor karşısında alının mağlubiyete çok üzüldüklerini kendilerinden fazla üzülen kimsenin olamayacağını söyledi.

‘Sorunları biliyoruz ve bunları CAMİA ile birlikte aşacağız’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­ilo, Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da hiç bek­le­me­dik­le­ri bir mağ­lu­bi­yet al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Ta­kım­da­ki so­run­la­rı bi­li­yo­ruz ve bun­la­rı ca­mia ola­rak hep bir­lik­te aşa­ca­ğız’ de­di.


Ken­di sa­ha­la­rın­da oy­na­dık­la­rı al­tı ma­çı­da ka­za­na­rak çık­tık­la­rı Ko­ca­elis­por ma­çın­da öne geç­ti­ği­miz maç­ta ikin­ci go­lü bu­la­ma­yın­ca son da­ki­ka go­lü ile mağ­lup ol­duk­la­rı için çok üz­gün ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­li ‘İkin­ci ya­rı­da çok da­ha net po­zis­yon­lar bul­duk an­cak bun­la­rı go­lü çe­vi­re­me­dik.


Ma­çı ko­par­ma fır­sat­la­rı­nı iyi de­ğer­len­di­re­me­dik ve son on da­ki­ka­da ye­di­ği­miz gol­ler­le sa­ha­dan mağ­lup ay­rıl­dık. Ger­çek­ten çok üz­gü­nüz bi­zim ka­dar kim­se­nin üzül­me­si­ne müm­kün de­ğil. An­cak biz­ler pro­fes­yo­nel in­san­la­rız ve bu du­rum­dan ge­re­ken ders­le­ri çı­kar­ma­mız ve unut­ma­mız ge­re­ki­yor.


Ta­kım­da­ki prob­lem­le­ri bi­li­yo­ruz ve bun­la­rı hep bir­lik­te aşa­ca­ğız. Lig­de ilk ya­rı­nın ka­lan dört ma­çın­da he­de­fi­miz ka­za­na­rak ilk ya­rı­yı üst sı­ra­la­ra ya­kın yer­de bi­tir­mek is­ti­yo­ruz. Kim­se bi­zim gü­cü­mü­zü ya­ba­na at­ma­sın. Biz iyi bir eki­biz ve her tür­lü zor­lu­ğun üze­rin­den ge­le­cek gü­ce sa­hi­biz.


De­di­ğim gi­bi önü­müz­de da­ha dört maç ve li­gin ikin­ci ya­rı­sı var. Fut­bol­da ba­zen is­te­me­di­ği­miz so­nuç­lar ola­bi­li­yor. Bu du­ru­mu ter­si­ne çe­vir­mek yi­ne bi­zim eli­miz­de ve bu­nu hep bir­lik­te aşa­ca­ğız ve bun­dan baş­ka da yo­lu­muz yok’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
19
19 - 2 yıl Önce

Bu takımın orta sahasına direkt 11 de oynayacak 2 tane beyin-sağlam topçu alınırsa takım sene sonu ilk 5e girer. Yoksa sonumuz hüsran olur.

SIRADAKİ HABER