Soyunma odasında büyük coşku

Çorum Belediyespor’da maç sonunda soyunma odasındaki galibiyet sevinci. Genel Kaptan Mehmet Akif Tatlı ise bu sevince elinde galibiyet primlerinin olduğu çanta ile katılarak futbolcuların sevincini tavan yaptırıyor

Soyunma odasında büyük coşku

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Lig ve ku­pa­da son iki ma­çı­nı kay­be­de­rek bo­zu­lan mo­ral­ler Fat­sa Be­le­di­yes­por ga­li­bi­ye­ti son­ra­sın­da ye­ri­ne se­vin­ce bı­rak­tı.
Ma­çın ar­dın­dan sa­ha için­de ta­raf­tar­la­rı ile ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni ya­şa­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım fut­bol­cu­la­rı ve tek­nik he­ye­ti ma­çın ar­dın­dan ise so­yun­ma oda­sın­da bu coş­ku­yu sür­dür­dü.
Tek­nik He­yet ve fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı bu se­vinç Muğ­las­por ma­çın­dan son­ra ol­du­ğu gi­bi ga­li­bi­yet prim­le­ri­nin so­yun­ma oda­sın­da da­ğı­tıl­ma­sı coş­ku­yu iyi­ce ar­tır­dı. Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı prim­le­rin ol­du­ğu çan­ta ile so­yun­ma oda­sın­da­ki po­za gir­me­si kır­mı­zı si­yah­lı fut­bol­cu­la­rın ne­şe­si­ni iyi­ce ar­tır­dı.

Primler ikiye katlandı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Fat­sa ga­li­bi­ye­ti­ne prim­ler iki­ye kat­lan­dı. Baş­kan Fa­tih Öz­can Fat­sa Be­le­di­yes­por ga­li­bi­ye­ti ne­de­ni ile fut­bol­cu­la­rı kut­la­dı ve bu ma­ça özel ola­rak pri­mi iki­ye kat­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Ma­çın ar­dın­dan so­yun­ma oda­sın­da ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni ya­şa­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya fut­bol­cu­la­rı kut­la­dı ve Baş­kan Öz­can’ın da­ha ön­ce söy­le­di­ği gi­bi hak et­tik­le­ri pa­ra­yı alın ter­le­ri ku­ru­ma­dan öde­ye­ce­ği­ni ha­tır­la­ta­rak prim­le­rin Ge­nel Kap­tan ta­ra­fın­dan so­yun­ma oda­sın­da da­ğı­ta­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da iç ve dış sa­ha ga­li­bi­yet pri­mi 2’şer bin li­ra ola­rak açık­lan­mış­tı. Baş­kan Öz­can’ın iki ka­tı­na çı­kar­ma­sı ile Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu fut­bol­cu­lar Fat­sa ga­li­bi­ye­tin­den son­ra 4’er bin li­ra prim al­dı­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER