‘Söz sırası artık sizde’

Çorum Belediyespor Başkan Yardımcısı Mustafa Alturkaya dün yapılan sezonun ilk antrenmanı öncesinde yaptığı konuşmada transferde yoğun bir çalışma sonunda kadroyu oluşturduklarını artık söz sırasının teknik heyet ve futbolcularda olduğunu söyledi. Altunkaya en büyük destekçilerinin taraftarlar olacağını belirterek ‘Sabırla ve heyecanlarını yitirmeden verecekleri destek bu şehre özlenen başarıyı getirecektir’ dedi.

‘Söz sırası artık sizde’

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya trans­fe­ri bü­yük oran­da ta­mam­la­dık­la­rı­nı an­cak söz sı­ra­sı­nın tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar ol­du­ğu söy­le­di. Al­tun­ka­ya dün ya­pı­lan se­zo­nun ilk an­tren­ma­nı ön­ce­sin­de fut­bol­cu­la­ra hi­ta­ben yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ‘Yö­ne­tim ola­rak üze­ri­mi­ze dü­şe­ni, bun­dan ön­ce yap­tı­ğı­mız gi­bi bun­dan son­ra da ya­pa­ca­ğı­mız­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın. Zor­lu bir se­zon biz­le­ri bek­li­yor. 


Biz, ger­çek­ten bi­ze kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız sa­de­ce fut­bol an­la­mın­da de­ğil, ah­la­ki an­lam­da da ku­lü­bü­mü­ze ya­kı­şan isim­le­ri bün­ye­mi­ze kat­tık. İna­nı­yo­rum ki iyi bir ha­zır­lık dö­ne­mi­nin ar­dın­dan adın­dan söz et­ti­re­cek bir ta­kım or­ta­ya çı­ka­cak ve he­def­le­di­ği­miz yol­da emin adım­lar­la iler­le­ye­ce­ğiz.


Bu nok­ta­da en bü­yük des­tek­çi­miz ta­raf­ta­rı­mız ola­cak­tır. Sa­bır­la ve he­ye­can­la­rı­nı yi­tir­me­den ve­re­cek­le­ri des­tek, bu şeh­re öz­le­nen ba­şa­rı­yı ge­tir­me­miz­de en öne­li et­ken ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yim.Ye­ni se­zo­nun tüm ta­kım­la­rı­mı­za ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­ler­ken, ka­za­sız, be­la­sız, sa­kat­lık­sız bir se­zon ge­çir­me­mi­zi te­men­ni edi­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sonat
Sonat - 3 yıl Önce

Bu kırmızı ayakkabılı PEMPE çeketli arkadaş yine piyasaya çıkmış koskoca takımımız kimlere kalmış ya vay be

Beşir
Beşir - 3 yıl Önce

Bu Mustafa Altınkaya artık otoriter olmuş futbolda 3 yıldır takımın içinde yapılan bir başarı varmı arkadaşlar ve hala klüpdeler futbol Çorum’da bunlara kalmışsa biz bu sene 10.bile olmaya razıyım...Bizim takımın işi zor söyleyim şimdiden...

SIRADAKİ HABER