Spor Ahlak’ı bu olsa gerek

Spor gü­zel bir şey he­le ger­çek spor eği­ti­mi al­mış ve spor ah­la­kı ile yoğ­rul­muş isim­le­ri gör­mek in­sa­nı çok da­ha mut­lu edi­yor. Yu­ka­rı­da­ki ay­nı an­da sa­ha­nın iki fark­lı nok­ta­sın­da çe­kil­miş iki fo­toğ­raf bu­lu­nu­yor. 

Spor Ahlak’ı bu olsa gerek

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Sol ta­raf­ta Ço­rums­por’da bun­dan ön­ce yak­la­şık 25 yıl ön­ce for­ma giy­miş isim­ler o dö­nem Ge­nel Kap­tan­lık gö­rev­le­ri­ni ya­pan is­min eli­ni öpü­yor­lar. Sağ­da­ki fo­to­da ise Ço­rum fut­bo­lu­na uzun yıl­lar­dır hiz­met ve­ren tec­rü­be­li tek­nik adam Se­lim Sü­mer’in bu se­zon alt ya­pı­dan pro­fes­yo­nel kad­ro­ya alı­nan Ha­cı Ömer eli­ni öpe­rek bir an­lam­da ver­dik­le­ri hiz­met­ler­den do­la­yı te­şek­kür edi­yor­lar.
Spor­da ve­fa­sız­lı­ğın diz bo­yu ol­du­ğu spor ah­la­kı­nın ara­nıp bu­lu­na­ma­dı­ğı bu gün­ler­de bu iki gö­rün­tü çok an­lam­lı. Yıl­lar­ca ken­di­le­ri­ne hiz­met eden­le­ri en ufak bir sıç­ra­ma ya­pın­ca unu­tan­la­ra gü­zel bir ör­nek.
Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zon açı­lı­şı ön­ce­si oy­na­nan Ef­sa­ne kad­ro ile genç­le­rin ma­çın­da ya­şa­nan gü­zel­lik­le­rin en an­lam­lı ka­re­le­rin­den iki­si ola­rak öne çı­kan bu gö­rün­tü­le­rin ço­ğal­ma­sı ve genç­le­rin bu gö­rün­tü­le­ri ör­nek ol­ma­sı ve emek ve­ren­le­ri unut­ma­ma­la­rı di­le­ği ile.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER