Spor Lisesi sizleri bekliyor

Spor Li­se­si Ye­te­nek sı­na­vı­na baş­vu­ru­lar baş­la­dı.

Spor Lisesi sizleri bekliyor

YÜK­SEL BA­SAR


Spor Li­se­si Ye­te­nek sı­na­vı­na baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Spor Li­se­si Mü­dü­rü Mu­rat Ter­le­mez bu yıl sı­na­va 8. sı­nı­fı bi­ti­ren öğ­ren­ci­le­rin baş­vu­ru ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Sı­nav ka­yıt­la­rı­nın 26 Ha­zi­ran’da so­na ere­ce­ği­ni be­lir­ten Ter­le­mez ka­yıt yap­tır­mak is­te­yen öğ­ren­ci­le­rin biz­zat oku­la ge­le­rek ve­ya pos­ta yo­lu ile baş­vu­ru ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Pos­ta yo­lu ile baş­vu­ru ya­pa­cak­la­rın 26 Ha­zi­ran’a ka­dar oku­la ula­şa­cak şe­kil­de pos­ta­ya ver­me­li ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Ter­le­mez sı­nav­da yüz­de yet­miş ye­te­nek sı­na­vı ve yüz­de otuz­da okul ba­şa­rı pu­anı­nın or­ta­la­ma­sı ile ka­yıt hak­kı­nın el­de ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Ter­le­mez baş­vu­ru için ge­rek­li bel­ge­le­rin okul in­ter­net si­te­sin­den ve­ya oku­lun ara­na­rak öğ­re­ne­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek ‘Bu yıl Spor Li­se­si’ne 60 öğ­ren­ci ala­ca­ğız. Baş­vu­ru­la­rın so­na er­me­si­nin ar­dın­dan 2-6 Tem­muz ta­rih­le­rin­de ye­te­nek sı­na­vı ya­pı­la­cak ve ka­yıt hak­kı ka­za­nan öğ­ren­ci­ler ge­rek­li ev­rak­la­rı ge­ti­re­rek res­mi ka­yıt­la­rı­nı yap­tı­ra­cak­lar.
Spo­ra il­gi­si ve ye­te­ne­ği olan ken­di­si­ni spor da­lın­da ge­liş­tir­mek ve üni­ver­si­te­le­rin BES­YO bö­lü­mün­de oku­mak is­te­yen tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi Spor Li­se­mi­ze bek­li­yo­ruz’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2018, 10:23
YORUM EKLE
YORUMLAR
İskan bilen
İskan bilen - 4 yıl Önce

gelmek istiyorum yetenek var

SIRADAKİ HABER