Start Genel Kurul’dan sonra

Çorum Belediyespor’un yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlık görevine gelecek olan Fatih Özcan startı hemen verecek. Başta Teknik Direktör ve mevcut kadrodan kalacak ve gidecek isimlerin belirlenmesi ile başlayacak olan Özcan ve ekibi daha sonra dış transfere yönelecek.

Start Genel Kurul’dan sonra

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni se­zon star­tı ya­rın ya­pı­la­cak ge­nel ku­rul­dan son­ra ve­ri­le­cek. Ya­rın sa­at 13.30’da Tur­gut Özal Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­ru­lu’nda Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki bir yö­ne­ti­min gö­re­vi dev­ral­ma­sı bek­le­ni­yor.

Fa­tih Öz­can, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı için star­tı ge­nel ku­rul­da gö­re­vi al­dık­tan son­ra ve­re­cek. Ya­rın ya­pı­la­cak olan Ge­nel Ku­rul ön­ce­sin­de yö­ne­tim ku­ru­lu­nu ta­mam­la­yan ve bir­lik­te ça­lı­şa­ca­ğı eki­bi oluş­tu­ran Fa­tih Öz­can, ye­ni se­zon­da da Ge­nel Kap­tan­lık için bir isim gö­rev­len­di­re­ce­ği an­cak bu is­mi di­rek ken­di­si­ne bağ­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Ye­ni se­zon­da ta­kı­mı ema­net ede­ce­ği tek­nik adam için ba­zı al­ter­na­tif­le­rin ma­sa­da ol­du­ğu ve bu ko­nu­da­ki son ka­ra­rın ge­nel ku­rul­dan son­ra he­men ha­ya­ta ge­çi­ri­le­rek isim­ler ile te­ma­sa ge­çi­le­rek gö­rüş­me­le­re baş­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Fa­tih Öz­can’ın tek­nik he­yet ka­ra­rın­dan son­ra ise ye­ni se­zon kad­ro­su için­de mev­cuk kad­ro­dan de­vam edi­le­cek isim­ler ve yol­lar ay­rı­la­cak isim­ler ko­nu­sun­da da ti­tiz bir ça­lış­ma yap­tı­ğı ve ka­la­cak isim­le­ri bü­yük oran­da be­lir­le­di­ği öğ­re­nil­di.

Ge­nel Ku­rul’un ar­dın­dan mev­cut kad­ro­da söz­leş­me­si de­vam eden isim­ler ile yol­la­rın al­rıl­ma­sı plan­la­nan isim­le­rin­de açık­la­na­rak ba­zı fut­bol­cu­la­ra ku­lüp bul­ma­la­rı is­te­ne­ce­ği öğ­re­nil­di. Bu ye­ni ya­pı­lan­ma­da en önem­li so­ru­nun kon­ten­jan sa­yı­sı­nın faz­la ol­ma­sı ol­du­ğu bu­nun için­de ye­ni bir ya­pı­lan­ma­nın plan­lan­dı­ğı be­lir­til­di. 

Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­ti­min ya­rın­ki ge­nel ku­rul­da gö­re­ve res­men baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan haf­ta so­nun­dan iti­ba­ren ge­rek tek­nik he­yet ge­rek­se fut­bol­cu trans­fe­ri ko­nu­sun­da hız­lı bir ça­lış­ma­ya gi­re­ce­ği ve kad­ro­yu bü­yük oran­da şe­kil­len­dir­me­yi plan­la­dı­ğı be­lir­til­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
fikri
fikri - 4 yıl Önce

start diyene kadar baslama demek zorunuzami gidiyor

Adem
Adem - 4 yıl Önce

Bişey olmaz işin içinde hala asrın başarısızı ZEKİ GÜL varsa görün bakın 4-5 yoldur yaptığı hiçbir şey YÖK bol bol hikayeden boş konuştu umudum yok

Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Teknik adam için maceraya girmeye gerek yok. Önceki gelenlerinde gördük. Takımın başına çorumlu bir teknik adam gelmeli. Takımdada en az 7-8 tane U19 oyuncusu olmalı. Yoksa yollardır yapıldığı gibi taşına suyla değirmen Dönmeeeezzz.

Fiko
Fiko - 4 yıl Önce

Alt yapıdan enaz 8-9 oyuncu alın 3-4 oynatılsın başlarınada gençleri seven oynatmak isteyen bir hoca getirilsin bence Selim HOCA uygun

SIRADAKİ HABER