Stat ikinci yarıya hazır

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ya­pı­mın­da so­na ge­li­nen sta­dın se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sı­na ye­ti­şe­ce­ği­ni söy­le­di. Sa­ha­nın ze­mi­nin­de alt ya­pı ve ısıt­ma sis­tem­le­ri­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı it­hal ge­le­cek çim­le­rin mev­sim uy­gun­lu­ğu ne­de­ni ile Ey­lül ayı ilk haf­ta­sın­da se­ri­mi­nin ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Gül ‘İki ay­lık bek­le­me sü­re­si­nin ar­dın­dan Ka­sım 15 i gi­bi sta­dı tes­lim ala­ca­ğız. Kol­tuk man­ta­jı­na önü­müz­de­ki gün­ler­de baş­la­na­cak. Çev­re dü­zen­le­me­si­de de­vam edi­yor

Stat ikinci yarıya hazır

HALİL ÖZTÜRK
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ya­pı­mın­da so­na ge­li­nen ye­ni stad­yum in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Al­per Za­hir ile bir­lik­te ter­mi­nal kar­şı­sın­da ya­pı­mı sü­ren stad­yum in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Gül ya­pım­cı fir­ma yet­ki­li­le­rin­den bil­gi al­dı.


Baş­kan Ze­ki Gül in­ce­le­me­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da alt­tan ısıt­ma sis­te­min ta­mam­lan­dı­ğı­nı ve ze­mi­ne çim se­ri­mi için ge­rek­li alt ya­pı­nın ha­zır­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. İt­hal ola­rak ge­ti­ri­le­cek ser­me çim­le­rin da­ha iyi tut­ma­sı için Ey­lül ayı­nın ilk haf­ta­sın­dan iti­ba­ren sa­ha­ya se­ri­mi­ne baş­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Gül ‘Be­le­di­ye ola­rak şeh­rin ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­yan bir­çok eser ka­zan­dır­dık ve ka­zan­dır­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. Ye­ni stad­yu­mu­muz da bun­lar­dan bir ta­ne­si. Çe­lik ima­lat­la­rı, ay­dın­lat­ma ve skor bor­dun mon­ta­jı ta­mam­lan­dı. Ze­min alt­tan elek­trik­li ısıt­ma sis­tem­li ola­cak. Bu ça­lış­ma­mız­da da so­na ge­lin­di.


Bun­dan son­ra­sı çim ser­me iş­le­mi­ni bek­le­mek ola­cak. Ze­min­de do­ğal çim kul­la­na­ca­ğız. Çim ser­me iş­le­mi­ni ise ha­va şart­la­rı ne­de­ni ile ey­lül ayın­da ya­pa­ca­ğız. Çim ser­me iş­le­mi­ne ka­dar çev­re dü­zen­le­me­si iş­le­ri­ni bi­ti­re­ce­ğiz. Lo­ca­lar­da da ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. Kol­tuk­la­rın önü­müz­de­ki haf­ta içe­ri­sin­de gel­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Kol­tuk­lar da ge­lir gel­mez mon­ta­jı­na baş­la­na­cak. Ka­sım ayı­nın so­nu gi­bi stad­yu­mu tes­lim al­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Li­gin ilk ya­rı­sı­nı Dr.Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı'nda ta­mam­la­ya­ca­ğız. Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da ise ye­ni stad­yu­ma geç­me­yi he­def­li­yo­ruz.


Sta­dın çim se­ri­mi­nin ar­dın­dan iki ay­lık bek­le­me sü­re­si so­nun­da Ka­sım or­ta­la­rın­da tes­lim al­ma­yı plan­lı­yo­ruz. An­cak çim­le­rin tam otur­ma­sı için Ocak ayı so­nun­da baş­la­ya­cak ikin­ci ya­rı maç­la­rı ön­ce­si­ne ka­dar kul­lan­ma­mak da­ha doğ­ru ola­cak. İkin­ci ya­rı maç­la­rı­mı­zı ye­ni sta­dı­mız­da oy­na­ma im­ka­nı bu­la­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum’ de­di.


Baş­kan Gül sta­dın için­de­ki ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da çev­re dü­zen­le­me­si­nin­de de­vam et­ti­ği stad et­ra­fın­da 21’i en­gel­li ol­mak üze­re top­lam 1061 araç­lık ota­par­ka sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Sta­dın ye­di gi­riş ka­pı­sı ola­cak. Bir mi­sa­fir ta­raf­tar gi­ri­şi­nin dışn­da iki gü­ney, iki do­ğu iki ta­ne ise ku­zey tri­bün­le­rin­den gi­riş ola­cak. Ta­ma­mı ka­pa­lı ola­cak sta­dı­mı­zın şim­di­den şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 10:53
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sebati
Sebati - 4 yıl Önce

Muzaffer KÜLCÜ başkanın mirasıdır bu sdatyum ve Çorum Belediyespor tesisleri başka kimse sahiplenmesin ona teşekür edilmeli ve tesisin adı ONUN ADI KONULMALI...

Halim
Halim - 4 yıl Önce

Evet Çorum Belediyespor tesislerinin adı bizcede muzaffer KÜLCÜ tesisleri olmalı

SIRADAKİ HABER