Sü­mey­ra Türk'ün Av­ru­pa ba­şa­rı­sı

Ma­sa te­ni­sin­de Türk mil­li ta­kı­mı ile Ço­rum'u tem­sil eden özel spor­cu Sü­mey­ra Türk, çift ba­yan­lar, fer­di ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci­lik el­de eder­ken, mix­ler ka­te­go­ri­sin­de ise üçün­cü ola­rak önem­li bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı.

Sü­mey­ra Türk'ün  Av­ru­pa ba­şa­rı­sı

İnas Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rı 15-21 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Fran­sa'nın baş­ken­ti Pa­ris'te dü­zen­len­di. 12 ül­ke­den 38 spor­cu­nun ka­tı­lı­mı ile ger­çek­le­şen mü­sa­ba­ka­lar­da özel spor­cu­lar ma­sa te­ni­si mil­li ta­kı­mı ge­nel sı­ra­la­ma­da Fran­sa'nın ar­dın­dan ikin­ci­li­ği el­de eder­ken, 14 ma­dal­ya ka­za­na­rak Tür­ki­ye'nin gu­ru­ru ol­du­lar.  

Türk mil­li ta­kı­mın Ço­rum­lu an­tre­nö­rü Me­sut Kuş­göz, Fran­sa'da el­de edi­len ba­şa­rı­dan do­la­yı tüm spor­cu­lar­dan gu­rur duy­du­ğu­nu söy­ler­ken, 2020 Tok­yo Olim­pi­yat­la­rı ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da ken­di­le­ri­ne her tür­lü des­te­ği ve­ren Tür­ki­ye Özel Spor­cu­lar Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Bi­rol Ay­dın'a ve mil­li ta­kım­lar so­rum­lu­su Akın Üs­tün'e te­şek­kür et­ti. El­de edi­len ba­şa­rı­la­rın te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nın da al­tı­nı çi­zen Kuş­göz, "Fran­sa'da çok önem­li iş­le­re im­za at­tık. İn­şal­lah önü­müz­de ki yıl­lar­da özel spor­cu­la­rı­mız ile da­ha bü­yük ve da­ha önem­li ba­şa­rı­la­ra im­za at­mak adı­na var gü­cü­müz­le ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER