Sungurlu Belediyespor FİLE’de Doğu Grubu’nda

Erkekler 1. Voleybol Liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor B grubunda Ankara Ziraat Bankası, Bingöl Solhanspor, Erzurum Palandöken Belediyespor, Giresun Bulancak Belediye Betonspor, Gümüşhane TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik, Hatay Büyükşehir Belediye, Hatay Payas Belediye, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ordu Akkuş Belediyespor, Rize Fındıklıspor, Şanlıurfa Haliliye Belediyespor, Tokat Niksar Belediyespor ve Yozgat Sorgun Belediyespor ile birlikte yer aldı. 6 Ekim’de başlayacak ligde Sungurlu Belediyespor ilk hafta Rize Fındıklıspor deplasmanına gidecek.

Sungurlu Belediyespor FİLE’de Doğu Grubu’nda

HALİL ÖZTÜRK
Er­kek­ler 1. Vo­ley­bol Li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek olan tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por B gru­bun­da yer al­dı. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk ma­çın­da Ri­ze Fın­dık­lıs­por dep­las­ma­nı­na çı­ka­cak.

Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dün Vol­ley Ho­tel Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ku­ra çe­ki­mi­ne Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Akif Üs­tün­dağ, Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu (TVF) Lig­ler­den So­rum­lu As­baş­ka­nı Ah­met Gök­su, TVF Lig İş­le­ri Da­nış­ma­nı Re­cep Nur­ta­nış, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol So­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir ve di­ğer ku­lüp­le­rin tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Çe­ki­len ku­ra so­nu­cun­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Do­ğu gru­bun­dan ta­kım­la­rın bu­lun­du­ğu B gru­bun­da yer al­dı. Grup­ta tem­sil­ci­miz ile bir­lik­te An­ka­ra Zi­ra­at Ban­ka­sı, Bin­göl Sol­hans­por, Er­zu­rum Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por, Gi­re­sun Bu­lan­cak Be­le­di­ye Be­tons­por, Gü­müş­ha­ne TKD Ku­zey Ener­ji To­rul Genç­lik, Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye, Ha­tay Pa­yas Be­le­di­ye, Ma­lat­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por, Or­du Ak­kuş Be­le­di­yes­por, Ri­ze Fın­dık­lıs­por, Şan­lı­ur­fa Ha­li­li­ye Be­le­di­yes­por, To­kat Nik­sar Be­le­di­yes­por ve Yoz­gat Sor­gun Be­le­di­yes­por ta­kım­la­rı yer alı­yor.

Lig­de mü­ca­de­le 6 Ekim cu­mar­te­si gü­nü baş­la­ya­cak. İkin­ci ya­rı ise 6 Ocak’ta oy­na­na­cak maç­lar­la baş­kar­ken ya­rı fi­nal ve fi­nal gru­bu mü­sa­ba­ka­la­rı ise Ni­san ayı için­de ya­pı­la­cak.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por lig­de ilk haf­ta dep­las­man­da Ri­ze Fın­dık­lıs­por ile kar­şı­la­şa­cak. İkin­ci haf­ta­da sa­ha­sın­da Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak olan tem­sil­ci­miz üçün­cü haf­ta­da Gü­müş­ha­ne Ku­zey Ener­ji dep­las­ma­nı­na gi­de­cek. Dör­dün­cü haf­ta­da evin­de Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por be­şin­ci haf­ta­da Ma­lat­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nı­na gi­de­cek.

Al­tın­cı haf­ta­da evin­de Or­du Ak­kuş Be­le­di­yes­por ile mü­ca­de­le ede­cek olan kır­mı­zı be­yaz­lı tem­sil­ci­miz ye­din­ci haf­ta­da ise Ur­fa Ha­li­li­ye Be­le­di­yes­por’u Sun­gur­lu’da mi­sa­fir ede­cek. Se­ki­zin­ci haf­ta­da Bin­göl Sol­hans­por dep­las­ma­nın­da ga­li­bi­yet ara­ya­cak olan tem­sil­ci­miz do­ku­zun­cu haf­ta­da sa­ha­sın­da Bu­lan­cak Be­le­di­ye Be­tons­por’u ko­nuk ede­cek. Onun­cu haf­ta­da eze­li ra­ki­bi ko­nu­mu­na ge­len Sor­gun Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nı­na çı­ka­cak olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 11. haf­ta ma­çın­da evin­de Nik­sar Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak. 12. haf­ta­da ilk ya­rı­nın son dep­las­man ma­çın­da An­ka­ra Zi­ra­at Ban­ka­sı’na mi­sa­fir ola­cak tem­sil­ci­miz ilk ya­rı­nın son ma­çın­da ise evin­de Pa­yas Be­le­di­yes­por 2011 ile kar­şı­la­şa­cak.

Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu ge­le­cek se­zon 1. lig­de ta­kım sa­yı­sı­nı 12’şer dü­şür­me ka­ra­rı al­ma­sı ne­de­ni ile bu se­zon iki grup­ta maç­lar so­nun­da son dört sı­ra­yı alan top­lam se­kiz ta­kı­mın 2. li­ge dü­şü­rü­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Grup­lar­da ilk dört sı­ra­yı alan se­kiz ta­kım ise ya­rı fi­nal­ler­de mü­ca­de­le ede­rek Efe­ler Li­gi­ne yük­sel­mek için mü­ca­de­le ede­cek­ler.


Başkan’a ziyaret: Sungurlu Belediyespor Başkanı Bahri Sezen fikstür çekiminde Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti. Beraberinde Voleybol Sorumlusu Mustafa Özdemir ile birlikte Başkan Üstündağ’ı ziyaretinde kulüp olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Bahri Sezen ilgisinden dolayı teşekkür etti. Federasyon Başkanı  Mehmet Akif Üstündağ ise Sungurlu Belediyesi’ne voleybola verdiği destekten ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER