Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'da ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı kal­dı­ğı yer­den de­vam edi­yor.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor

FA­TİH BAT­TAR
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'da ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı kal­dı­ğı yer­den de­vam edi­yor. Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si gü­nü Ço­rum Be­le­di­yes­por U 19 ta­kı­mıy­la bir ha­zır­lık ma­çı ya­pan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, dü­nü tek an­tren­man­la ge­çir­di.
Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer ne­za­re­tin­de dün sa­at 16.30'da Mi­mar­si­nan Sa­ha­sı'nda ger­çek­le­şen an­tren­man düz ko­şu ve ısın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­lar­ken, 5'e 2 pas ça­lış­ma­sı ile de­vam et­ti. An­tren­ma­nın son bö­lü­mün­de ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'da ikin­ci etap ha­zır­lık­la­rı bu­gün ya­pı­la­cak çift an­tren­man ile de­vam ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER