Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, tam gaz ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor

2018-2019 se­zo­nun­da Ço­rum'u Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na de­vam edi­yor.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, tam  gaz ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor

FA­TİH BAT­TAR
2018-2019 se­zo­nun­da Ço­rum'u Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na de­vam edi­yor.
Geç­ti­ği­miz se­zo­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­yan ve Böl­ge­sel Ama­tör Lig'e yük­se­len Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı Ço­rum'da sür­dü­rü­yor.
İlk etap ha­zır­lık­la­rı­nı Mi­mar Si­nan Sen­te­tik sa­ha­da sür­dü­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'da  Cu­mar­te­si gü­nü ger­çek­le­şen an­tren­man­da Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de fut­bol­cu­lar ön­ce düz ko­şu ar­dın­dan 5'e 2 pas ça­lış­ma­sı yap­tı. 
An­tren­ma­nın so­nun­da ise tak­tik ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı.  Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı bu­gün ya­pı­la­cak tek an­tren­man ile de­vam ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER