Sungurlu Belediyespor transferde yoğun mesaide

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor dış transferde kaleciler Emirhan Lüle ve Mehmet Ege Özlü, stoper Batuhan Demir ve orta saha oyuncusu Selim Öztürk ile görüşmeleri bayram sonunda tamamlamak istiyor.

Sungurlu Belediyespor transferde yoğun mesaide

HALİL ÖZTÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da dış trans­fer ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. Ye­ni se­zon­da BAL’da Ço­rum’u tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik He­ye­tin oluş­ma­sı­nın ar­dın­dan ek­sik mev­ki­ler için trans­fer gö­rüş­me­le­ri  yo­ğun şe­kil­de de­vam edi­yor.


Kır­mı­zı Be­yaz­lı ku­lüp ka­le­ci ko­nu­sun­da  ge­çen se­zon Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mes­kis­por’da for­ma gi­yen 1996 Şan­lı­ur­fa do­ğum­lu Emir­han Lü­le ile Ço­rum Be­le­di­yes­por’da for­ma gi­yen ve ge­çen se­zon Tur­hals­por ka­le­si­ni ko­ru­yan Meh­met Ege Öz­lü ile gö­rüş­me­le­rin bay­ram so­nun­da so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Sto­per mev­kii için Ba­tu­han De­mir ve or­ta sa­ha sol açık mev­ki­sin­de ize Yoz­gats­por’dan Se­lim Öz­türk ile te­mas­la­rı­nı sür­dü­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bay­ram­dan son­ra kad­ro­yu bü­yük oran­da şe­kil­len­dir­me­yi amaç­lı­yor.


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik He­yet ve Yö­ne­ti­min or­tak ça­lış­ma­sı gö­rüş­me­ler şek­lin­de de­vam eder­ken bu ay so­nu­na ka­dar kad­ro­nun bü­yük oran­da şe­kil­len­me­si amaç­la­nı­yor. Genç ko­şan ve mü­ca­de­le­ci bir ekip oluş­tur­mak is­te­yen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da he­def BAL’da­ki ilk se­zon­da ka­lı­cı ol­mak ve Ço­rum’a en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek ol­du­ğu be­lir­til­di.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2018, 18:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER