Sungurlu Belediyespor’a destek artarak sürüyor

Sungurlu Belediyespor’un voleybol 1. lig ve futbol Bölgesel Amatör Lig mücadelesine destek sağlamak için başlatılan kampanyada dün de Serap Tunçkılıç, Murat Vargeloğlu ve İsmail Gözelceoğlu katkı verdiler.

Sungurlu Belediyespor’a destek artarak sürüyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan Vo­ley­bol’da 1. lig fut­bol­da ise Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de mü­ca­de­le et­mek için baş­lat­tı­ğı yar­dım kam­pan­ya­sı­na des­tek ar­ta­rak de­vam edi­yor.
Baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sı­na ilk gün Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen, Sun­gur­lu­lu işa­da­mı Ab­dul­lah Ka­ra­man, Kür­şat Kı­lıç ve Se­fa Ya­la­vaç  yar­dım ya­par­ken, dün ise Se­rap Tunç­kı­lıç, Mu­rat Var­ge­loğ­lu ve İs­ma­il Gö­zel­ce­oğ­lu ta­ra­fın­dan yar­dım kam­pan­ya­sı­na des­tek gel­di­ği açık­lan­dı.
Az Çok De­me­den, Sen­de Des­tek Ol


Yıl­lar­dır öz­le­nen bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen, "Her­ke­sin des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız var" de­di. 
Az çok de­me­den tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin gü­cü ora­nın­da kat­kı ver­me­si­ni is­ti­yo­ruz di­yen Ku­lüp Baş­ka­nı Se­zen, "Ül­ke­miz­de, ge­rek­se ül­ke dı­şın­da ya­şa­yan tüm hem­şeh­ri­le­ri­miz­den bu kam­pan­ya­ya kat­kı ver­me­si­ni bek­li­yo­ruz ve el ele ver­di­ği­miz za­man bu zor­lu­ğun­da üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Az de­me­den, çok de­me­den sen­de des­tek ol di­yo­ruz ve hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin bi­zi çık­tı­ğı­mız bu yol­da yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz’ de­di.
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por adı­na açı­lan des­tek he­sap bil­gi­le­ri şöy­le : Ban­ka He­sa­bı : Halk Ban­ka­sı Sun­gur­lu Şu­be­si. He­sap Adı : Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si. He­sap No : 16000044- IBAN No : TR65 0001 2009 3130 0016 0000 44

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER