Sungurlu Belediyespor’da imza şov

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer ve eki­bi an­tre­nör Oğuz­han As­lan ile ma­sör Ali Akı­nalp ve iç trans­fer­de an­laş­ma sağ­la­nan Er­tuğ­rul Yıl­dı­rım, Kah­ra­man To­sun, Ya­şar Can Us­ta, En­bi­ya Al­tın, Bu­rak Yıl­dı­rım, Emir­han Öz­türk ve Ta­ha Ars­lan ile res­mi söz­leş­me im­za­lan­dı.

Sungurlu Belediyespor’da imza şov

HA­RUN AK­KA­YA
Ye­ni se­zon­da Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ili­mi­zi tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por trans­fer ha­re­ka­tı­na baş­la­dı. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım­da da­ha ön­ce an­laş­ma sağ­la­nan Tek­nik He­yet ve iç trans­fer­de­ki fut­bol­cu­lar­la söz­leş­mi im­za­lan­dı.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen da­ha ön­ce gö­rü­şüp an­laş­ma­ya var­dı­ğı Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer, an­tre­nör Oğuz­han As­lan, Ma­sör Ali Kö­se­er ile res­mi an­laş­ma­yı im­za­la­dı. Öte yan­dan iç trans­fer­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da an­laş­ma sağ­la­nan isim­ler­den Er­tuğ­rul Yıl­dı­rım, Kah­ra­man To­sun, Ya­şar Can Us­ta, En­bi­ya Al­tın, Bu­rak Yıl­dı­rım, Emir­han Öz­türk ve Ta­ha Ars­lan ile res­mi söz­leş­me im­za­lan­dı.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da trans­fer gö­rüş­me­le­rin de­vam et­ti­ği öğ­re­nil­di. Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer’in de gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren kır­mı­zı be­yaz­lı­lar­da bu­gün­de Yoz­gat ve Kay­se­ri’den gö­rüş­me­ye da­vet edi­len isim­ler­le trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği öğ­re­nil­di.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen tek­nik he­yet ve iç trans­fer­de yap­tık­la­rı an­laş­ma­lar ile ye­ni se­zo­nun star­tı­nı ver­dik­le­ri­ni bay­ram­dan son­ra­da kad­ro­yu bü­yük oran­da şe­kil­len­di­re­rek en kı­sa sü­re­de ha­zır­lık­la­ra baş­la­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER