Sungurlu Belediyespor’dan iki tecrübeli transfer daha

Ço­rum ama­tör fut­bo­lun­dan ye­ti­şen ve bir çok ku­lüp­te for­ma gi­yen iki tec­rü­be­li isim Em­re Bi­çer ve Onur Öz­çift­çi BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile an­laş­tı­lar.

Sungurlu Belediyespor’dan iki tecrübeli transfer daha

YÜK­SEL BA­SAR
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por iki trans­fer da­ha yap­tı. Kır­mı­zı Be­yaz­lı tem­sil­ci­miz Ço­rum­lu iki fut­bol­cu Em­re Bi­çer ve Onur Öz­çift­çi ile an­laş­tı ve iki fut­bol­cu dün­den iti­ba­ren ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı­lar.
Em­re Bi­çer 1994 Ço­rum do­ğum­lu. fut­bo­la Genç­ler­bir­li­ği’nde baş­la­yan ve al­tı yıl bu ku­lüp­te for­ma giy­dik­ten son­ra Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan Em­re 2013 yı­lın­da pro­fes­yo­nel ol­du ve ar­dın­dan 2015 se­zo­nun­da ama­tö­re dön­dü Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si Bur­ha­ni­yes­por ta­kı­mın­da üç yıl for­ma giy­dik­ten son­ra ye­ni se­zon için Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile an­laş­tı. Em­re Bi­çer sağ bek mev­ki­in­de gö­rev ya­pı­yor.
Onur Öz­çift­ci ise 1995 Ço­rum do­ğum­lu. Genç­ler­bir­li­ği ku­lü­bün­de 4 yıl for­ma giy­dik­ten son­ra Trab­zons­por alt ya­pı­sı­na trans­fer olan ve beş yıl bor­do ma­vi­li ta­kım alt ya­pı­sın­da for­ma giy­dik­ten son­ra 2014 se­zo­nun­da Ulu­ka­vaks­por ile 2015 de ise Os­man­cıks­por ile BAL’da Ço­rum’u tem­sil et­ti. 2016 se­zo­nun­da Em­re Bi­çer ile bir­lik­te Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si Bur­ha­ni­yes­por ta­kı­mın­da for­ma giy­di.
Ge­çen se­zon Sü­per Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon ola­rak Böl­ge­sel Ama­tör Li­ge yük­sel­me­ye hak ka­za­nan ku­lüp­le­ri­nin li­ge ka­tıl­ma­ma ka­ra­rı üze­ri­ne Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un tek­li­fi­ni ka­bul ede­rek mem­le­ket­le­ri­ne dön­dü­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER