Sungurlu Belediyespor’dan kampanya

Bu sezon Voleybol 1. Ligi’nde, Futbolda ise Bölgesel Amatör Lig’de Çorum’u temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor yönetimi destek kampanyası başlattı. Yönetim tarafından başlatılan kampanyada ‘Haydi Sungurlu, şampiyonlar desteklerinizi bekliyor, ‘Az çok demeden sende destek ol’ sloganları ile başlatılan kampanya ya tüm Çorumlulardan katkı bekleniyor.

Sungurlu Belediyespor’dan kampanya

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi, ye­ni se­zon­da ge­rek er­kek­ler vo­ley­bol 1. li­gi­ne ge­rek­se Böl­ge­sel Ama­tör li­ge ka­tıl­ma ka­ra­rı al­dı. Yö­ne­tim Ku­ru­lu an­cak eko­no­mik so­run­la­rın çö­zü­mü için tüm Ço­rum ve Sun­gur­lu’la­rın mad­di ve ma­ne­vi des­te­ği­ni bek­le­di­ği­ni be­lir­te­rek yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.


Ön­ce­ki ak­şam top­la­nan Yö­ne­tim Ku­ru­lu son ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di ve yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­dan son­ra ya­pı­lan açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di;
 "Bi­lin­di­ği üze­re Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ola­rak geç­ti­ği­miz se­zon, 154 yıl­lık Sun­gur­lu ta­ri­hin­de ya­ka­lan­ma­mış bir ba­şa­rı ya­ka­la­ya­rak bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tık. Vo­ley­bol’da 1. li­ge yük­sel­me­yi ba­şa­rır­ken fut­bol­da ise Ço­rum şam­pi­yo­nu ola­rak ili­mi­zi ve il­çe­mi­zi tem­sil et­mek için Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de mü­ca­de­le et­me hak­kı ka­zan­dık. Bir çok ta­kım bi­zim ya­ka­la­dı­ğı­mız bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­mak için mil­yon­lar­ca TL har­ca­ma ya­pı­yor. Bu aşa­ma­dan son­ra oy­na­ya­ca­ğı­mız lig­le­rin büt­çe­si ve har­ca­ma­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da Yö­ne­tim ola­rak bu yü­kün al­tın­dan kalk­ma­mız müm­kün de­ğil. Bu aşa­ma­da ta­bi ki en bü­yük gü­ven­ce­miz tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin des­te­ği­ni is­te­mek.
Yıl­lar­dır öz­le­nen bir ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dık


 Bu amaç­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’in ön­der­li­ğin­de bir kam­pan­ya baş­lat­ma ka­ra­rı al­dık. 30 bin nü­fus­lu il­çe­mi­ze her haf­ta baş­ka il­ler­den ta­kım­la­rın ve ta­raf­tar­la­rın ge­le­ce­ği ve sa­de­ce Sun­gur­lu’yu de­ğil Ço­rum’umu­zun ta­nı­tı­mı adı­na da son de­re­ce önem­li bu mis­yo­nu an­cak hep bir­lik­te el ele ve­re­rek aşa­bi­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Yıl­lar­dır öz­le­nen bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dık. Mut­lu­yuz, an­cak al­dı­ğı­mız bu so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­mek için­de her­ke­sin des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız var. Az çok de­me­den tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin gü­cü ora­nın­da kat­kı ver­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Halk Bank Sun­gur­lu Şu­be­si’nde Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si adı­na açı­lan he­sa­ba güç­le­ri ora­nın­da kat­kı ver­me­si­ni bek­li­yo­ruz..
 Bu­nun ya­nın­da Vo­ley­bol 1. li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek vo­ley­bol ta­kı­mı­mız ve Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de mü­ca­de­le ede­cek fut­bol ta­kı­mı­za ge­rek for­ma ge­rek­se tü­mü­ne spon­sor ol­mak is­te­yen fir­ma ve ku­ru­luş­lar ol­ma­sı ha­lin­de her tek­li­fe açı­ğız. Ama­cı­mız Ço­rum’u ve Sun­gur­lu’yu tem­sil ede­ce­ği­miz bu lig­ler­de şeh­ri­mi­ze ve il­çe­mi­ze ya­kı­şır gö­rün­tü ver­mek ve so­nuç­lar al­mak­tır.


Sa­de­ce Be­le­di­ye­nin kat­kı­sı ye­ter­li de­ğil
 Be­le­di­ye ola­rak ge­re­ken kat­kı ve­ri­li­yor. An­cak oy­na­ya­ca­ğı­mız bu lig­ler­de sa­de­ce Be­le­di­ye’nin kat­kı­sı­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı unu­tul­ma­ma­sı ge­rek. Ül­ke­miz­de, ge­rek­se ül­ke dı­şın­da ya­şa­yan tüm hem­şeh­ri­le­ri­miz­den bu kam­pan­ya­ya kat­kı ver­me­si­ni bek­li­yo­ruz ve el ele ver­di­ği­miz za­man bu zor­lu­ğun­da üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Az de­me­den, çok de­me­den sen­de des­tek ol di­yo­ruz ve hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin bi­zi çık­tı­ğı­mız bu yol­da yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz’ de­nil­di.
Ban­ka He­sa­bı : Halk Ban­ka­sı Sun­gur­lu Şu­be­si. He­sap Adı : Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si. He­sap No : 16000044
IBAN No : TR65 0001 2009 3130 0016 0000 44.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER