Sungurlu bir puanı kurtardı

Sungurlu Belediyespor sahasında konuk ettiği Havza Belediyespor karşqısında ilk yarının uzatma dakikalarında yediği golle mağlup duruma düştü.

Sungurlu bir puanı kurtardı

HA­RUN AK­KA­YA
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por evin­de ko­nuk et­ti­ği Hav­za Be­le­di­yes­por ile 1-1 be­ra­be­re ka­la­rak haf­ta­yı bir pu­an­la ka­pat­tı. Tem­sil­ci­miz ol­duk­ça ge­ri­lim­li ge­çen ma­çı do­kuz ki­şi ta­mam­lar­ken ko­nuk ta­kım ise on ki­şi ta­mam­la­dı. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer’de 77. da­ki­ka­da tri­bü­ne gön­de­ril­di.


Li­gin ilk iki haf­ta­sın­da top­la­dı­ğı dört pu­an­la üst sı­ra­la­rı zor­la­yan tem­silc­miz evin­de ko­nuk et­ti­ği Hav­za Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da ma­ça tu­tuk baş­la­dı. Ko­nuk Hav­za Be­le­di­yes­por da­ha et­ki­li baş­la­dı­ğı maç­ta ilk ya­rı­nın uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da ko­nuk ta­kım bul­du­ğu gol­le so­yun­ma oda­sı­na 1-0 ön­de gir­di.


İkin­ci ya­rı­ya et­ki­li baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por tüm hat­la­rı ile yük­len­di. Son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan tem­sil­ci­miz­de Bu­rak oyu­na gir­dik­ten iki da­ki­ka son­ra ra­ki­bi­ne vur­ma­sı ne­de­ni ile di­rek kır­mı­zı kart gö­rür­ken ra­kip ta­kım­dan da Do­ğan ay­nı po­zis­yon­da kır­mı­zı kart gör­dü ve iki ta­kım­da on ki­şi kal­dı.


Son­ra­ki bö­lüm­de yük­le­nen tem­sil­ci­miz 72. da­ki­ka­da Şa­ban’ın at­tı­ğı gol­le be­ra­ber­li­ği sağ­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ga­li­bi­yet için yük­len­di an­cak 85. da­ki­ka­da bu kez Ay­han kır­mı­zı kart gö­rün­ce sa­ha­da do­kuz ki­şi kal­dı. Son bö­lüm­de ise ko­nuk ta­kı­mın bas­kı­sı so­nuç ver­mez­ken Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por mü­ca­de­le­si ile öne çı­kan ta­raf ol­du.


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un Hav­za Be­le­di­yes­por ile oy­na­dı­ğı ma­çı bin ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver ile ko­nuk Hav­za Be­le­di­yes­por’u des­tek­le­mek üze­re ge­len 50 ka­dar fut­bol se­ver iz­le­di. Bu so­nuç­la Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 5 pu­ana yük­sel­di Hav­za Be­le­di­yes­por ise 4 pu­an­la haf­ta­yı ka­pat­tı.
 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
17. da­ki­ka­da ko­nuk Hav­za Be­le­di­yes­por’un ce­za ya­yı üze­rin­de ka­zan­dı­ğı fa­ul atı­şın­da Bu­rak sert vur­du top ba­raj­dan dön­dü sa­vun­ma uzak­laş­tır­dı.
25. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ya­pı­lan or­ta­da ce­za sa­ha­sı için­de mey­da­na ge­len ka­ram­bol­de Mü­ca­hit sert vur­du ka­le­ci Onur kö­şe­den sa­hip ol­du.
27. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ya­vuz Bu­rak top­la son çiz­gi­ye in­me­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa ar­ka di­rek­te kim­se do­ku­na­ma­dı ve tem­sil­ci­miz mut­lak bir fır­sa­tın­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
35. da­ki­ka­da sol çap­raz­dan top­la ha­re­ket­le­nen Hav­za Be­le­di­yes­por’dan Ba­şa­ran çap­raz­dan sert vur­du top yan di­rek­ten ge­ri gel­di ve sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı
45. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Ta­ha top­la ce­za sa­ha­sı­na gir­di ra­ki­bi ta­ra­fın­dan dü­şü­rül­dü pe­nal­tı bek­len­ti­sie ha­kem de­vam de­di dö­nen to­pa Şa­ban vur­du yan­dan au­ta git­ti.
45+3. da­ki­ka­da or­ta alan­dan ge­li­şen atak­ta Ke­mal Ay­dın ce­za ya­yı üze­rin­de bu­luş­tu sert vur­du to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di ve ilk yar­yı bu gol­le ko­nuk ta­kı­mın üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di.
62. da­ki­ka­da sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan top­la Ömer Can top­la ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da İl­kay Se­zer açı­yı iyi ka­pa­ta­rak ra­ki­be ikin­ci gol şan­sı­nı ver­me­di.
72. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un ka­zan­dı­ğı fa­ul atı­şın­da ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da ar­ka di­rek­te tec­rü­be­li isim Şa­ban çok iyi yük­sel­di ka­fa­yı vur­du to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER