Sungurlu sabah kuvvet akşam kanat varyosyonları çalıştı

Böl­ge­sel Ama­tör Lig tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı Ço­rum’da sür­dü­rü­yor.

Sungurlu sabah kuvvet akşam kanat varyosyonları çalıştı

HA­RUN AK­KA­YA
Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer Yö­ne­ti­min­de Mi­mar Si­nan sa­ha­sın­da yap­tı­ğı çift an­tren­man ile ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da tem­po her ge­çen gün ar­tı­yor.
Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım sa­bah sa­at 08’de Mi­mar Si­nan sa­ha­sın­da­ki ilk an­tren­man­da ça­buk kuv­vet ça­lış­ma­sı ya­par­ken ak­şam ise sa­at 17’de ikin­ci an­tren­man­da bu kez şut ça­lış­ma­sı ve ka­nat var­yos­yon­la­rı üze­rin­de dur­du. Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer, fut­bol­cu­lar­dan ça­lış­ma sı­ra­sın­da ça­buk oy­na­ma­la­rı ve ra­ki­be bas­ma im­ka­nı ver­me­me­le­ri­ni is­ter­ken or­ta­lar­da da ba­ka­rak yap­ma­la­rı uya­rı­la­rın­da bu­lun­du,
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dün ak­şam yap­tı­ğı an­tren­ma­nın ar­dın­dan iki gün iz­ni çık­tı. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım haf­ta so­nu­nu din­le­ne­rek ge­çi­re­cek ve pa­zar­te­si ak­şa­mı sa­at 17’de ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma ile lig ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER