Sungurlu sezona Safranbolu ile evinde başlayacak

Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­na sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por ma­çı ile baş­la­ya­cak.

Sungurlu sezona Safranbolu ile evinde başlayacak

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­na sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por ma­çı ile baş­la­ya­cak.

Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Or­han Sa­ka Ama­tör Evi’nde dün dü­zen­le­nen ku­ra çe­ki­mi ile Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de 11 grup­ta maç­la­rın fiks­tür çe­ki­mi ya­pıl­dı. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­na evin­de oy­na­ya­ca­ğı Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por ma­çı ile baş­la­ya­cak.
Lig­de mü­ca­de­le 22-23 Ey­lül’de baş­la­ya­cak. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por sa­ha­sın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­ce­ği ilk haf­ta­dan iti­ba­ren ikin­ci haf­ta­da Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­res­por dep­las­ma­nı­na gi­de­cek. Üçün­cü haf­ta­da sa­ha­sın­da Hav­za Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dör­dün­cü haf­ta­da La­dik be­le­di­yes­por dep­las­ma­nı­na gi­de­cek. Be­şin­ci haf­ta­da sa­ha­sın­da Tur­hals­por ile kar­şı­la­şa­cak olan ye­şil be­yaz­lı tem­sil­ci­miz al­tın­cı haf­ta­yı bay ge­çe­cek.

Ye­din­ci haf­ta­da Or­du Al­tı­nor­du Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da pu­an mü­ca­de­le­si ve­re­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­ki­zin­ci haf­ta­da evin­de 1074 Çan­kı­rıs­por ile kar­şı­la­şa­cak. Do­ku­zun­cu haf­ta­da Si­nops­por dep­las­ma­nı­na çı­ka­cak olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por onun­cu haf­ta­da evin­de Çar­şam­bas­por ile kar­şı­la­şa­cak. On­bi­rin­ci haf­ta­da gru­bun id­di­alı ta­kı­mı Ye­ni Amas­yas­por dep­las­ma­nı­na çı­ka­cak olan Ye­ni Amas­yas­por 12. haf­ta ma­çın­da ilk ya­rı­nın iç sa­ha­da­ki son ma­çın­da Yoz­gats­por 1959 FK ile kar­şı­la­şa­cak. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk ya­rı­nın son haf­ta ma­çın­da ise Ün­ye 1957spor ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak ve dev­re­yi ta­mam­la­ya­cak.
Öte yan­dan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un se­zo­nun ilk haf­ta­sın­da kar­şı­la­şa­ca­ğı Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’un lig­den çe­kil­me ih­ti­ma­li­nin ol­du­ğu ke­sin ka­ra­rın önü­müz­de­ki gün­ler­de ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.

1. Hafta: Sungurlu Belediye-Safranbolu Belediye.
2. Hafta: Kastamonu İ. Özel - Sungurlu Belediye.
3. Hafta:  Sungurlu Belediye-Havza Belediye.
4. Hafta:Ladik Belediye- Sungurlu Belediye.
5. Hafta: Sungurlu Belediyespor - Turhalspor.
6. Hafta: BAY
7. Hafta: Ordu Altınordu -Sungurlu Belediye.
8. Hafta:Sungurlu Belediye- 1074 Çankırıspor.
9. Hafta: Sinopspor - Sungurlu Belediyespor.
10. hafta: Sungurlu Belediye- Çarşambaspor.
11. Hafta: Yeni Amasyaspor - Sungurlu Belediye.
12. Hafta: Sungurlu Belediyespor - Yozgatspor.
13. Hafta: Ünye 1957spor - Sungurlu Belediye.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER