Taban birlikleri amatör futbolun sorunlarını rapor haline getiriyor

ASFK, TÜFAD, ASGD ve İl Hakem Komitesi temsilcileri bir araya gelerek amatör futbolun sorunlarını tesbit ederek bir rapor haline getiriyor. Sorunların çözümü için önce yerel imkanlar ile temasa geçilecek yetersiz kalanlar içinde siyasiler ziyaret ederek destek istenecek.

Taban birlikleri amatör futbolun sorunlarını rapor haline getiriyor

HALİL ÖZTÜRK
Spor Ta­ban bir­lik­le­ri tem­sil­ci­le­ri Ço­rum ama­tör fut­bo­lu­nun so­run­la­rı­nı gö­rüş­mek üze­re bir ara­ya gel­di. Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran’ın baş­kan­lı­ğın­da­ki top­lan­tı­ya, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, TÜ­FAD Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han, İl Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­kan ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer, Ana­do­lu Spor Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ha­lil Öz­türk ile ASKF Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Ah­met Ay­lar, Hay­ret­tin Ka­ra­ca, Os­man Uç­kan ve Meh­met Ar­duç ka­tıl­dı­lar.

Top­lan­tı­da bi­ten se­zo­nun bir de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­dı ve bu se­zon için­de özel­lik­le te­sis­ler­de ya­şa­nan so­run­lar ve çö­züm yol­la­rı ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı. Ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da özel­lik­le te­sis­ler­de ya­şa­nan so­run­lar bir lis­te ha­li­ne ge­ti­ri­le­rek Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te so­run­la­rın çö­zü­mü için ye­rel im­kan­lar Be­le­di­ye ve İl Özel İda­re­si ile çö­zü­le­bi­le­cek­ler için gi­ri­şim ya­pıl­ma­sı­na ye­ter­li ol­ma­ma­sı ha­lin­de ise Spor To­to kat­kı­sı sağ­lan­ma­sı için si­ya­si­le­ri zi­ya­ret edil­me­si ko­nu­sun­da gö­rüş bir­li­ği­ne va­rıl­dı.
Ya­pı­lan top­lan­tı so­nun­da bi­rin­ci ön­ce­lik Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nın yı­kıl­ma­sı ha­lin­de yıl­lar­dır tri­bün al­tın­da so­yun­ma oda­sı ola­rak ama­tör­le­rin kul­lan­dı­ğı oda­la­rın ye­ri­ne al­ter­na­tif oda yer­le­ri ya­pıl­ma­sı oluş­tur­du. İkin­ci önem­li gün­dem ise ta­kım­la­rın an­tren­man için yo­ğun­luk­la kul­lan­dı­ğı 1 no­lu sa­ha­nın ışık­lan­dı­rıl­ma­sı ol­du. Ya­pıl­dı­ğın­da bü­yük bir ek­sik­li­ği gi­de­ren al­tı so­yun­da oda­sı ve spor ta­ban bir­lik­le­ri­ne hiz­met ve­ren bi­na­nın dö­kü­len yer­le­ri­nin ona­rıl­ma­sı, bu bi­na­da­ki so­yun­ma oda­la­rın­da maç­lar­dan son­ra sı­cak su sağ­lan­ma­sı, mer­kez­de­ki Mi­mar Si­nan sa­ha­sı­nın so­yun­ma oda­la­rı­nın mo­der­ni­zas­yo­nu ve Ulu­ka­vak Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sı­na ye­ni so­yun­ma oda­sı ya­pıl­ma­sı oluş­tur­du. İl­çe­ler­de Uğur­lu­dağ, Me­ci­tö­zü ve Kar­gı il­çe­le­ri­ne so­yun­ma oda­sı ya­pı­mı ve sa­ha­lar ile bir­lik­te kul­la­nı­ma ha­zır ha­le ge­ti­ril­me­si gi­bi ko­nu­lar bir ra­por ha­li­ne ge­ti­ri­le­rek ge­rek­li gi­ri­şim­le­rin ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 10:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER