Tarık Demir Balkan Şampiyonu

İstanbul’da yapılan U 18 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Tarık Demir 1500 metrede birinci olarak altın madalya kazandı.

Tarık Demir  Balkan Şampiyonu

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ta­rık De­mir kür­sü­ye abo­ne ol­du. Ba­şa­rı­lı at­le­ti­miz İs­tan­bu’da ya­pı­lan U 18 Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda 1500 met­re­de bi­rin­ci ola­rak al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. Cu­mar­te­si gü­nü baş­la­yan ve dün so­na eren Bal­kan U 18 At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda 1500 met­re er­kek­ler­de mil­li for­ma­yı gi­yen Ta­rık De­mir 15 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği ya­rış so­nun­da 3.58.64’lük de­re­ce­si ile bi­rin­ci­li­ği ka­za­nır­ken İs­ra­il’den Adi­su Gu­adi 3.59.72’lik de­re­ce­si ile ikin­ci olur­ken Gür­cis­tan’dan Lu­ka Go­gi­lash­vi­li ise 4.03.20’lik de­re­ce­si ile üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

İs­tan­bul Olim­pi­yat Sta­dı At­le­tizm Pis­ti’nde ya­pı­lan 16. Bal­kan U18 At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda 16 ül­ke mü­ca­de­le ve­rir­ken, ma­dal­ya sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye ilk sı­ra­yı el­de et­ti. Şam­pi­yo­na­da 12 al­tın, 8 gü­müş, 7 bronz ol­mak üze­re top­lam 27 ma­dal­ya el­de eden Mil­li­ler, 2015 yı­lın­da­ki 22 ma­dal­ya­lık top­lam re­ko­ru­nu kır­ma­yı ba­şar­dı. Tür­ki­ye, da­ha ön­ce Bal­kan U18’de tek se­fer­de al­dı­ğı 8 al­tın ma­dal­ya­yı da 12’ye yük­selt­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER