Tarık Demir yine zirvede

U 18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Tarık Demir 1500 metrede birinci olarak Balkan Şampiyonası’nda milli formayı giyecek. Demir ömüzdeki hafta Avrupa ve Yılızlar Olimpiyatlarında milli formayı giymek için bir seçmeye daha katılacak

Tarık Demir yine zirvede

İs­tan­bul’da haf­ta so­nun­da ya­pı­lan Yıl­dız­lar Tür­ki­ye At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü adı­na ya­rı­şan Ço­rum­lu at­let Ta­rık De­mir yi­ne bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı ve Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’na git­me­ye hak ka­zan­dı.

Cu­mar­te­si gü­nü İs­tan­bul Hal­ka­lı Olim­pi­yat Sta­dı At­le­tizm Pis­ti’nde ya­pı­lan ya­rış­ma­lar­da U 18 Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı 1500 met­re ya­rı­şın­da top­lam 69 at­let beş se­ri­de ya­rış­tı. Ya­rış­ma­da 5. se­ri­de ya­rı­şan Ta­rık De­mir 4.09.01’lik de­re­ce­si ile Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nır­ken en ya­kın ra­ki­bi Kars’tan Ha­kan Bu­ğan­li 4.14.71’lik de­re­ce­si ile ikin­ci olur­ken İs­tan­bul’dan Onur Ara­ba­cı ise 4,17.74’lük de­re­ce­si ile üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.

Ta­rık De­mir 9 Ha­zi­ran’da İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak olan Bal­kan U 19 At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı bir kez da­ha gi­ye­cek. Öte yan­dan At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Av­ru­pa U 18 şam­pi­yo­na­sı ve Yıl­dız­lar Olim­pi­yat Oyun­la­rı için 12 Ha­zi­ran’da Bur­sa’da ye­ni bir ba­raj seç­me­si yap­ma ka­ra­rı al­dı.

Bu ka­ra­ra gö­re haf­ta so­nun­da İs­tan­bul’da ya­pı­lan U 18 Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda ilk al­tı­ya gi­ren isim­ler Bur­sa’da Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı ve Yıl­dız­lar Olim­pi­yat seç­me­le­rin­de mil­li for­ma­yı giy­mek için bir kez da­ha ya­rı­şa­cak­lar. Ta­rık De­mir bu seç­me­ler­de de ya­rı­şa­cak ve he­de­fi hem Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı hem­de Yıl­dız­lar Olim­pi­yat­la­rın­da mil­li for­ma ile pis­te çık­mak.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 10:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER