Tek çalıştılar

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçü­cü eta­bı­nı Kı­zıl­ca­ha­mam’da sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por dü­nü tek an­tren­man­la ge­çir­di.

Tek çalıştılar

HA­RUN AK­KA­YA
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da Tek­nik He­yet ön­ce­ki ak­şam oy­na­nan Eroks­por ma­çı ne­de­ni ile dün sa­bah­ki ça­lış­ma­yı ip­tal et­ti. Sa­bah din­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ak­şam sa­at 18’de Kı­zıl­ca­ha­mam il­çe sa­ha­sın­da ça­lış­tı.
Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de­ki ça­lış­ma­ya tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra ça­buk kuv­vet ha­re­ket­le­ri ile de­vam et­ti. Ar­dın­dan ise tak­tik ça­lış­ma­ya ge­çen kır­mı­zı  si­yah­lı ta­kım­da Eroks­por ma­çın­da tes­bit edi­len ek­sik­ler üze­rin­de özel bir ça­lış­ma ya­pıl­dı.
Tek­nik Pat­rol Fah­ret­tin Say­han, ta­kım ola­rak to­pa sa­hip ol­mak ka­dar hü­cum­da da üret­men ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek fut­bol­cu­lar­dan hü­cu­ma da­ha çok kat­kı ver­me­le­ri­ni is­te­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün sa­bah ve ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER