Tek çalıştılar

Ço­rum Be­le­di­yes­por dü­nü tek an­tren­man­la ge­çir­di. Ön­ce­ki ak­şam oy­na­nan Bug­saşs­por ma­çı­nın ar­dın­dan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım dün sa­ba­hı din­le­ne­rek ge­çir­di.

Tek çalıştılar

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por dü­nü tek an­tren­man­la ge­çir­di. Ön­ce­ki ak­şam oy­na­nan Bug­saşs­por ma­çı­nın ar­dın­dan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım dün sa­ba­hı din­le­ne­rek ge­çir­di. Ak­şam ise ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı ve ar­dın­dan da tak­tik ça­lış­ma ya­pa­rak ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü.
Tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı an­tren­man dü­şük tem­po­da geç­ti. Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün sa­bah ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER