Tek hedef kazanmak

Kırmızı Siyahlılar Muğlaspor ile oynayacağı sezonun ilk maçın hazırlıklarını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Çalışmalarda ağırlıklı olarak taktik üzerinde duran Teknik Heyet Muğlaspor maçının oyun formatını sahaya yansıtmaya çalışıyor.

Tek hedef kazanmak

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Muğ­las­por ile oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dün sa­bah ve ak­şam çift an­tren­man yap­tı.

Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han’ın ba­ba­sı­nın ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­ni ile İs­tan­bul’a ge­ri git­me­si ne­de­ni ile ka­tı­la­ma­dı­ğı an­tren­man­lar an­tre­nör­ler gö­ze­ti­min­de ya­pıl­dı. An­tren­ma­na izin­li olan Hak­tan ile li­sans iş­lem­le­ri için izin alan Ke­mal ve Sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Ba­rış dı­şın­da tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Sa­met ise ta­kım­dan ay­rı ola­rak düz ko­şu yap­tı.

Te­sis­ler­de ya­pı­lan sa­bah an­tren­ma­nı sa­at 10.30’da baş­la­dı. Dar alan­da pas ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra ya­rı sa­ha­da tek pas ve ar­dın­dan da tak­tik ça­lış­ma ile de­vam et­ti. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım gü­nün ikin­ci an­tren­ma­nı­nı ise yi­ne te­sis sa­ha­sın­da sa­at 16’da yap­tı. Tek­nik He­yet bu ça­lış­ma­da Niğ­des­por ma­çı­nın tak­ti­ği üze­rin­de dur­du ve oyu­nu dur­du­ra­rak sık sık uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Muğ­las­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Savas
Savas - 3 yıl Önce

Nigde maci nerden cikdi yanlisi dūzeltin lūtfen .

Ali
Ali - 3 yıl Önce

2.hedef ne acaba yada 3.hedef ya güldürmeyin bizi böylesi demeç olurmu

SIRADAKİ HABER