Tire’den Mümin iki yıllık imzaladı

Çorum Belediyespor’da sessiz günlerin ardından transfer hızlandı. Kırkızı Siyahlı takımda son olarak iki yıldır Tirespor formasını giyen orta saha oyuncusu Mümin Talip Pazarlı ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Tire’den Mümin iki yıllık imzaladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer­de ga­za bas­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı yö­ne­tim son ola­rak Ti­re 1922spor’dan or­ta sa­ha oyun­cu­su Mü­min Ta­lip Pa­zar­lı ile ile iki yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

1994 Emi­nö­nü do­ğum­lu Mü­min Ta­lip Pa­zar­lı 2004 yı­lın­da Gü­zel­ces­por ta­kı­mın­da baş­la­dı­ğı fut­bol­da se­kiz yıl oy­na­dık­tan son­ra 2013 yı­lın­da Bey­ler­be­yi ta­kı­mın­da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı. Üç yıl Bey­ler­be­yi ta­kı­mın­da for­ma giy­dik­ten son­ra iki se­zon ön­ce Ti­re 1922spor’a trans­fer olan ve iki se­zon­dur Ti­res­por for­ma­sı­nı gi­yen Pa­zar­lı ge­çen se­zon ta­kı­mın­da 33 lig 3 ku­pa ol­mak üze­re 36 ma­çın­da for­ma giy­di.

Ge­çen se­zon ta­kı­mı­na bir gol ye­di asist kat­kı­sı ya­pan Mü­min Ta­lip Alp­te­kin 13 sa­rı ve bir­de kır­mı­zı kart gör­dü. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın son trans­fer­le­rin­de kart sa­yı­la­rı­nın yük­sek ol­ma­sı dik­kat çe­ki­yor.

Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı, or­ta sa­ha­da ek­sik­le­ri­ni Mü­min Ta­lip Pa­zar­lı’lı trans­fer ede­rek ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek an­laş­ma­nın iki ta­ra­fa­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Pa­zar­lı ise he­de­fi olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’la an­laş­tı­ğı için mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­ri mah­cup et­me­mek için elin­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet
ahmet - 3 yıl Önce

Bir de geçen sene şampiyon olan Tarsustan Uşaktan oyuncu alın be.

SIRADAKİ HABER