Toparlanma zamanı

Sahasında sezonun ilk mağlubiyetini aldıktan sonra dört futbolcuyu kadro dışı bırakan Çorum Belediyespor pazar günü grup lideri namağlup Bayburtspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Toparlanma zamanı

HALİL ÖZTÜRK
Lig­de son iki ma­çın­dan pu­an­sız ay­rı­la­rak zir­ve­den iyi­ce uzak­la­şan Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü grup li­de­ri Bay­burt­spor ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dür­dü.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da alı­nan mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan yö­ne­tim ta­ra­fın­dan dört fut­bol­cu­nun sü­re­siz kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­ma­sı­nın ya­rat­tı­ğı şo­kun et­ki­si­ni at­la­tan tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar dün sa­at 13’de te­sis­le­rin 1 no­lu sa­ha­sın­da ça­lış­tı­lar.

Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de­ki an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man be­şe iki pas ça­lış­ma­sı ile de­vam et­ti son bö­lüm­de ise tak­tik ça­lış­ma ya­pıl­dı. Tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Tek­nik He­yet Bay­burt­spor ile ge­len ra­por­lar doğ­rul­tu­sun­da ra­ki­bin ar­tı­la­rı ve ek­sik­le­ri ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lu­na­rak fut­bol­cu­lar­dan ba­sit top kay­bı yap­ma­ma­la­rı­nı is­te­di.

Ço­rum Be­le­di­yes­por, Bay­burt­spor ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik çift ka­le ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER