TOPLA yükleme

Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı dün yap­tı­ğı çift an­tren­man­la sür­dür­dü.

TOPLA yükleme

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı dün yap­tı­ğı çift an­tren­man­la sür­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ça­lış­ma­nın ikin­ci gü­nün­de fut­bol­cu­la­rı top­la bu­luş­tu­rur­ken top­la bir­lik­te yük­le­me yap­ma­ya baş­la­dı­ğı göz­len­di.
Sa­bah sa­at 08’de baş­la­yan gü­nün ilk an­tren­ma­nı­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı. Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan an­tren­man grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan tem­po ko­şu ile de­vam et­ti. Tem­po­lu ko­şu­nun ara bö­lüm­le­rin­de top­la din­len­me ve ko­şu ko­yan Tek­nik He­yet fi­zik­sel yük­le­me­yi bu ça­lış­ma­lar ile ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.


Tem­po­lu ge­çen bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan te­sis­ler­de din­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı­lar gü­nün ikin­ci ça­lış­ma­sı­nı ise sa­at 18’de yi­ne te­sis sa­ha­sın­da yap­tı. Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan top­la ça­buk­luk ha­re­ket­le­ri ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı fut­bol­cu­lar da­ha son­ra ise dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ve ar­dın­dan ya­rı sa­ha­da top­lu kon­trol pas yap­tı­lar.


Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han fi­zik­sel yük­le­me­yi top­la yap­tı­ra­rak fut­bol­cu­la­rın fi­zik­sel ge­li­şi­mi­nin ya­nın­da tak­tik­sel ola­rak bel­li bir nok­ta­ya gel­me­si­ni amaç­la­dı­ğı be­lir­til­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün yi­ne sa­bah ve ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER