TÜFAD Zorunlu Eğitim Semineri 8 Haziran’da

TÜ­FAD Şu­be Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han se­mi­ne­re ka­tıl­ma­yan­la­rın ye­ni se­zon­da gö­rev ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Ka­ra­han Se­mi­ne­rin is­mi­ni ise ‘Ya­vuz Se­lim Sü­mer Zo­run­lu Ge­li­şim Se­mi­ne­ri’ ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni açık­la­dı.

TÜFAD Zorunlu Eğitim Semineri 8 Haziran’da

HARUN AKKAYA

Fut­bol an­tre­nör­le­ri Zo­run­lu Ge­li­şim Se­mi­ne­ri 8 Ha­zi­ran cu­ma gü­nü ya­pı­la­cak. Tür­ki­ye Fut­bol An­tre­nör­le­ri Der­ne­ği (TÜ­FAD) Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han kur­sa ka­tıl­ma­yan­la­rın önü­müz­de­ki se­zon lig­ler­de gö­rev ala­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Ka­ra­han, 8 Ha­zi­ran cu­ma gü­nü sa­at 11-18 sa­at­le­ri ara­sın­da Olim­pik Yüz­me Ha­vu­zu Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan se­mi­ne­rin is­mi­ni Ya­vuz Se­lim Sü­mer Zo­run­lu Ge­li­şim Se­mi­ne­ri ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Kurs için Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Eği­tim­ci­le­ri Atil­la Yü­ce ve Fe­da­yi Ak­soy’un Ço­rum’a ge­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ra­han se­mi­ne­re UE­FA Pro Li­sans sa­hi­bi isim­ler dı­şın­da­ki tüm an­tre­nör­le­rin ka­tı­lı­mı­nın zo­run­lu ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Kur­sa ka­tı­la­cak­la­rın ön ka­yıt­la­rı­nı TÜ­FAD Ge­nel Mer­kez İn­ter­net si­te­sin­den yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­han se­mi­ner üce­re­ti ola­rak C dip­lo­ma sa­hip­le­ri 150 di­ğer­le­ri­nin ise 200’er li­ra ya­tır­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER