Turkcell Global Çorum Lokasyon çalışanları futbol turnuvasında buluştu

Turkcell Global Bilgi Çorum Lokasyon çalışanları arasında düzenlenen futbol turnuvasında altı takım mücadele etti. Final maçında SCR Spor Kulübü ile ile karşılaşan Boy Buzağı takımı rakibini 5-2 yenerek şampiyonluğu kazandı. Çorum Lokasyon Birim Yönetimi çalışanların stres atmaları ve sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri amacı ile düzenledikleri turnuvanın amacına uygun olarak tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Turkcell Global Çorum Lokasyon çalışanları futbol turnuvasında buluştu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Turk­cell Glo­bal Bil­gi Ço­rum Lo­kas­yon ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da dü­zen­le­nen fut­bol tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon­lu­ğu Boy Bu­za­ğı ta­kı­mı ka­zan­dı. Al­tı ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da tek maç­lı ele­mi­nas­yon sis­te­mi­ne gö­re oy­na­nan maç­lar­da Bay Bu­za­ğı, Hi­tit Kar­ta­lı’nı 10-4 ye­ner­ken SCR Spor Ku­lü­bü ise Ti­ri­ve­la ile nor­mal sü­re­si 4-4 bi­ten maç so­nun­da pe­nal­tı­lar­da ra­ki­bi­ne 5-4 üs­tün­lük sağ­la­yan Ti­ri­ve­la ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ko­ca­ayak­lar ise Fi­şek­ler’i 21-1 gi­bi fark­lı skor­la yen­me­yi ba­şar­dı.
Ya­rı fi­nal ma­çın­da Boy Bu­za­ğı, Tri­ve­la’yı 18-3, SCR Spor Ku­lü­bü ise Ko­ca Ayak­lar’ı 5-4 ye­ne­rek fi­na­le yük­sel­di­ler. Fi­nal ma­çın­da ra­ki­bi­ni 5-2 ye­nen Boy Bu­za­ğı ta­kı­mı tur­nu­va­nın şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı.
Tur­nu­va­yı or­ga­ni­ze eden Ço­rum Lo­kas­yon Bi­rim Yö­ne­ti­mi ça­lı­şan­la­rın yo­ğun me­sa­ile­ri dı­şın­da stres at­ma­la­rı, bir­bir­le­ri­ni ta­nı­ma­la­rı ve sos­yal et­kin­lik­ler­de bir ara­ya gel­me­le­ri için dü­zen­le­dik­le­ri tur­nu­va­nın ama­cı­na uy­gun bir şe­kil­de ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek mü­ca­de­le eden tüm ta­kım­la­rı teb­rik et­ti­ler. Bu tür et­kin­lik­le­rin önü­müz­de­ki yıl­lar­da da de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler şam­pi­yon olan ta­kı­mı da teb­rik et­ti­ler.
Fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le ikin­ci ve üçün­cü olan ta­kım­la­ra ma­dal­ya bi­rin­ci olan ta­kı­ma ise ku­pa ve ma­dal­ya­la­rı­nı ver­di­ler. Bi­rim Yö­ne­ti­ci­le­ri önü­müz­de­ki gün­ler­de şam­pi­yon ta­kı­mı bir­de ödül ye­me­ğin­de bir ara­ya ge­ti­re­cek­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER