Türkiye’ye örnek projeye renkli tören

Çorum Belediyesi ile KYK tarafından düzenlenen 2. KYK Spor Oyunları altı kategoride 1762 sporcunun mücadelesi ödül töreni ile son erdi.

Türkiye’ye örnek projeye renkli tören

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si ile Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan bu yıl 2. dü­zen­le­nen spor oyun­la­rı ödül tö­re­ni cu­mar­te­si gü­nü ya­pıl­dı. Ço­rum Be­le­di­ye­si Ab­dul­lah Tay­yip Ol­çok Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Va­li Nec­met­tin Kı­lıç, AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Mec­lis İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ha­kiş  Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Mah­mut As­lan, Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Öz, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Sağ­lık İl Mü­dü­rü Dr. Ömer So­ba­cı, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, KYK İl Mü­dü­rü Erol Ka­vun­cu, Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir ile Ço­rum Be­le­di­ye­si ve KYK Bi­rim Mü­dür­le­ri ile öğ­ren­ci­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı­lar.
Ödül tö­re­ni KYK İl Mü­dü­rü Erol Ka­vun­cu’nun ko­nuş­ma­sı ile baş­la­dı. Bu ko­nuş­ma ön­ce­sin­de tri­bün­de­ki bir grup öğ­ren­ci ko­man­da mar­şı­nı söy­le­di­ler ve tö­re­ne ka­tı­lan­la­rın bü­yük al­kı­şı­nı al­dı­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ise branş­la­rın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re dü­zen­le­nen tö­ren­le ku­pa, ma­dal­ya ve pa­ra ödül­le­ri ve­ril­di.
Sat­ranç ba­yan­lar­da As­lı Al­tın bi­rin­ci, Mer­ve Kap­lan ikin­ci Tür­kan Ka­ya üçün­cü Ha­ti­ce Bal ise dör­dün­cü ol­du. Sat­ranç er­kek­ler­de ise Yu­nus Öz­can bi­rin­ci Ham­za To­pal ikin­ci Bur­han Ali Yağ­mur üçün­cü olur­ken Er­tuğ­rul Baş ise dör­dün­cü ol­du.
At­le­tizm 100 met­re er­kek­ler­de 1. Onur Ça­ma­ğa­cı, 2. Ser­kan To­run, 3. Ba­ver Benk 4. ise Ömer Bar­dak­çı. 100 met­re ba­yan­lar­da ise Es­ra Sa­bun­cu bi­rin­ci Ay­sun Ediş ikin­ci Sel­vi­naz Ko­cak üçün­cü Es­ra­nur Şe­ker dör­dün­cü ol­du. 400 met­re er­kek­ler­de Ah­met Şan­ver­di bi­rin­ci Ömer Bar­dak­çı ikin­ci Onur Ça­ma­ğa­cı üçün­cü Ser­kan To­run dör­dün­cü ol­du. Ba­yan­lar­da ise Es­ra Sa­bun­cu bi­rin­ci Ay­sun Ediş ikin­ci Sel­vi­naz Ko­çer üçün­cü Gül­nur Çağ­lar dör­dün­cü ol­du.
Vo­ley­bol er­kek­ler­de Zey­tin Da­lı bi­rin­ci olur­ken Ana­do­lu Tek­nik ikin­ci Hem­şir Spor üçün­cü Me­ka­nik FC dör­dün­cü ol­du. Ba­yan­lar­da ise Son Smaç bi­rin­ci, KYK’nın Yıl­dız­la­rı ikin­ci Ki­me­ra üçün­cü Al­tın Smaç dör­dün­cü­lük ödü­lü­nü al­dı.
Ma­sa Te­ni­si er­kek­ler­de Spin Spor bi­rin­ci Ev­lad’ı Fa­ti­han ikin­ci Zey­tin Da­lı üçün­cü Kol Pro­tez dör­dün­cü ol­du. Bow­ling ba­yan­lar­da Ki­nem Tunç bi­rin­ci Ay­şe Gü­müş ikin­ci Ley­la Sa­ğır üçün­cü Küb­ra Kı­zıl­ka­ya dör­dün­cü ol­du. Bow­ling er­kek­ler­de Sal­la Git­sin bi­rin­ci Bow­king ikin­ci Ba­rış­gü­cü üçün­cü Şim­şek­ler dör­dün­cü ol­du.
Dart ba­yan­lar­da Çiğ­dem Örs bi­rin­ci Nes­li­han Kuz­ka­ya ikin­ci Ru­ki­ye Be­şer üçün­cü Hi­lal­Ka­ya dör­dün­cü ol­du. Dart er­kek­ler­de ise Hem­şirs­por bi­rin­ci Şim­şek­ler ikin­ci Ur­fas­por üçün­cü Bö­rü­ler ise dör­dün­cü­lük ödül­le­ri­nin sa­hip­le­ri­ni bul­du.
Tur­nu­va so­nun­da vo­ley­bol­de de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­lar­dan bi­rin­ci­ye üç ikin­ci­ye iki, üçün­cü­ye bin beş­yüz dör­dün­cü­ye ise bin li­ra ödül ve­ri­lir­ken di­ğer ta­kım spor­la­rın­da bi­rin­ci­ye 1500 ikin­ci­ye bin, üçün­cü­ye 750 dör­dün­cü­ye 500 li­ra ödül ve­ri­le­cek. Fer­di branş­lar­da ise bi­rin­ci­ye 300 ikin­ci­ye 200 üçün­cü­yü 150 dör­dün­cü olan­la­ra ise 100’er li­ra ödül ve­ril­di.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2018, 10:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER