U 11’de final grubuna yükselecek son takým son maçta belli olacak

A grubundan Alaca Belediyespor ve 1907 Gençlikspor, B grubundan ise Gençlerbirliği final grubuna yükselmeyi garantilediler. Bu gruptan çıkacak ikinci takım son hafta Çorum Belediyespor - Bayatspor maçının kazanan takım olacak.

U 11’de final grubuna yükselecek son takým son maçta belli olacak

HALİL ÖZTÜRK

U 11 li­gin­de grup­lar­da son maç­lar bu haf­ta so­nu oy­na­na­cak. Son maç­lar ön­ce­sin­de fi­nal gru­bun­da mü­ca­de­le ede­cek üç ta­kım bel­li. Son ta­kım son maç­tan son­ra bel­li ola­cak.

A gru­bun­da Ala­ca Be­le­di­yes­por fi­nal gru­bu­na yük­sel­mek için ka­zan­mak zo­run­da ol­du­ğu maç­ta Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği kar­şı­sın­da 4-0 ga­lip ge­le­rek son maç­lar ön­ce­sin­de fi­nal gru­bu­na yük­sel­ke­yi ga­ran­ti­le­di. Grup­tan çı­kan di­ğer ta­kım ise 1907 Genç­liks­por. B grup­ta son haf­ta­da oy­na­na­cak tek maç­ta Mi­mar Si­nan  Genç­liks­por ile 1907 Genç­liks­por kar­şı­la­şa­cak­lar.

B gru­bun­da ise dör­dün­cü haf­ta maç­la­rı so­nun­da Genç­ler­bir­li­ği, PTT Genç­liks­por kar­şı­sın­da al­dı­ğı 12-0’lık ga­li­bi­yet ile dör­dün­cü ma­çı­nı­da ka­za­na­rak li­der ola­rak grup­tan fi­nal gru­bu­na yük­sel­me­yi ga­ran­ti­le­di. Grup­ta haf­ta­yı ba­yat kar­şı­sın­da oy­na­ma­dan ka­zan­dı­ğı üç pu­an­la ka­pa­tan İs­ki­lip­gü­cüs­por ise fi­nal gru­bu umut­la­rı­nı son ma­ça ta­şı­dı.

Grup­ta son maç­ta 6’şar pu­an­lı iki ta­kım Ço­rum Be­le­di­yes­por ve Ba­yat Be­le­di­yes­por ta­kım­la­rı kar­şı­la­şa­cak­lar. Bu ma­çı ka­za­nan ta­kım fi­nal gru­bu­na yük­sel­me­yi ba­şa­ra­cak. Ma­çın be­ra­be­re bit­me­si ha­lin­de ise ge­nel ave­raj dev­re­ye gi­re­cek. Haf­ta so­nu oy­na­na­cak maç­la­rın ar­dın­dan fi­nal gru­bu bel­li ola­cak ve dört ta­kım çift dev­re­li lig sta­tü­sün­de U 11 şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­mak için mü­ca­de­le ede­cek­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER