Üç transfer tamam

Çorum Belediyespor transferde üç futbolcu ile anlaştı tecrübeli üç isminde bonservis sorununun çözülmesini bekliyorlar. Genel Kaptan Mehmet Akif Tatlı, forvet, stoper ve sol kanat olmak üzere üç futbolcu ile anlaştıklarını kulüpleri ile olan sorunlarını çözdükten sonra resmi imzayı atacaklarını söyledi.

Üç transfer tamam

HA­LİL  ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer ko­mi­te­si üç isim­le da­ha an­laş­ma sağ­la­dı an­cak bon­ser­vis so­run­la­rı çö­zü­le­ne ka­dar isim­le­ri açık­la­mı­yor.
Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da dört trans­fer da­ha ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı bun­lar­dan üçü­nü yap­tık­la­rı­nı fut­bol­cu­lar ile an­laş­tık­la­rı­nı an­cak bon­ser­vis so­run­la­rı ne­de­ni ile isim­le­ri­ni şu an­da açık­la­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Tat­lı, bir for­vet, bir or­ta sa­ha ve bir­de sto­per mev­kii için üç is­te­dik­le­ri fut­bol­cu ile an­laş­tık­la­rı­nı an­cak üç fut­bol­cu­nun­da ku­lüp­le­ri ile olan bon­ser­vis so­run­la­rı ne­de­ni ile isim­le­ri­ni açık­la­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Fut­bol­cu­la­rın ku­lüp­le­ri ile gö­rüş­tük­le­ri­ni ve önü­müz­de­ki gün­ler­de çöz­me­le­re­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Tat­lı, ‘Bon­ser­vis so­run­la­rı­nı çöz­me­le­ri ha­lin­de üç fut­bol­cu ile res­mi söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğız’ de­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu üç fut­bol­cu­yu­da kad­ro­su­na kat­ma­sı ha­lin­de sol ta­ra­fa bir isim da­ha ala­rak kamp ön­ce­sin­de trans­fe­ri ta­mam­la­ya­cak. Kamp dö­ne­min­de ek­sik gö­rül­me­si ha­lin­de ye­ni­den trans­fer gün­de­me ge­le­cek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali tolunuç
Ali tolunuç - 3 yıl Önce

Akif kardeşim genel kaptan olmuşun hayırlısı oldun ama şuana kadar gelişen olaylar transferleri okuyoruz duyuyoruz çok hed de taşıyacak bir görüntü YÖK gibi hoca kalitesi düşük transferler yetersiz bari sen karşı çık bu duruma bak senden önce KENAN YAPTI BU İŞİ HAMİT yaptı herhalde kırmızı ayakkabılı PEMPE çeketli arkaşımız vardı o da yaptı Yetkin’i unuttuk biraz hedefe HAMİT ışık yaklaştı hedefe sen bunlardan daha iyi yapmalısın bu işi yapamazsan sanada güle güle denilir

Ali
Ali - 3 yıl Önce

Akif’in orda sözünün geçmesi mümkün değil Kenan ve yetkin neden anlaşamadılar çünkü sizin görüntünüz olsun biz ne dersek 0 olur dedikleri için onurluca istifa edip ayrıldılar hafi hayırlısı

SIRADAKİ HABER