Üç yeni gözlemci

Fut­bol’da il göz­lem­ci­si­ne üç ye­ni isim ka­tıl­dı.

Üç yeni gözlemci

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Fut­bol’da il göz­lem­ci­si­ne üç ye­ni isim ka­tıl­dı. Son yıl­lar­da aza­lan göz­lem­ci sa­yı­sı­nı ar­tır­ma ça­lış­ma­la­rı so­nun­da geç­miş yıl­lar­da ili­miz­de ha­ke­mo­la­rak gö­rev yap­mış Na­ci Güc­can, Öz­kan Ka­ya ve Berk Öz­şa­hin il göz­lem­ci­si ola­rak gö­rev ya­pa­cak­lar.
Ma­yıs ayın­da ya­pı­lan vi­ze dö­ne­min­de il ha­kem ku­ru­lu­na baş­vu­ra­rak il göz­lem­ci­li­ği ta­le­bin­de bu­lu­nan Na­ci Güc­can, Öz­kan Ka­ya ve Berk Öz­şa­hin, İl Eği­tim­ci­si Mus­ta­fa Bı­çak­cı ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­ti­min ar­dın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı sı­nav­da ba­şa­rı­lı ola­rak Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu ona­yı ile önü­müz­de­ki se­zon il göz­lem­ci­si ola­rak gö­rev yap­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.

 

Güc­can İl Ha­kem Ku­ru­lu’nda
Uzun yıl­lar fut­bol ha­kem­li­ği yap­tık­tan son­ra ara ve­ren ve örü­müz­de­ki se­zon­da İl Göz­lem­ci­si ola­rak gö­rev al­ma­ya baş­la­ya­cak Na­ci Güc­can İl Ha­kem Ku­ru­lu üye­si ola­rak atan­dı. Mu­rat Sa­rı­ko­ca’nın ye­ni se­zon­da göz­lem­ci­lik vi­ze­si yap­tır­ma­ma­sı ne­de­ni ile bo­şa­lan İl Ha­kem Ku­rul üye­li­ği­ne Ku­ru­lun ta­le­bi ve  Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu’nun ona­yı ile Na­ci Güc­can atan­dı. İl Ha­kem Ku­ru­lu, Re­cai Ku­zey, Kah­ra­man Öl­çer, Mus­ta­fa Bı­çak­cı, Dur­muş Buy­ruk ve Na­ci Güc­can’dan oluş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER