‘Üç yıllık projeyi adım adım hayata geçiriyoruz’

Çorum Belediyespor Başkanı Fatin Özcan gruplarında iddialı takım sayısının fazla olmasının kendi adına hiç bir şey ifade etmediğini söyledi. 3 yıllık projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Özcan, ‘Lig uzun bir maraton. İyi bir takım kurmuş olmak şampiyonluk için asla yeterli değil. Bizim için burada aslolan büyük taraftarımızdır. Onların varlığı ve desteği, başarıya giden bu yolda en büyük itici gücümüz olacaktır. Bizim küçük işlerle, küçük hesaplarla uğraşmaya vaktimiz yok. Biz, bu takımı, bu şehre, bu taraftara nasıl layık bir hale getiririz onun derdindeyiz

‘Üç yıllık projeyi adım adım hayata geçiriyoruz’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, grup­la­rın bel­li ol­ma­sı ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de ra­kip­le­rin kim ol­du­ğu­nun hiç­bir öne­mi­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı önem­li ola­nın bu şeh­re bu ta­raf­ta­ra la­yık bir ha­le ge­tir­me­nin ça­ba­sı için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.


Gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na bir yan­dan trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni, di­ğer yan­dan da ku­lü­be ku­rum­sal bir kim­lik ka­zan­dır­mak için uğ­raş ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Fa­tih Öz­can, 3 yıl­lık bir pro­je ile iş­ba­şı yap­tık­la­rı­nı ha­tır­lat­tı ve ca­mi­anın sa­bır­lı ol­ma­sı ha­lin­de gu­rur du­ya­cak­la­rı bir ta­kım iz­le­ye­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di.


Ka­ğıt üze­rin­de en zor gru­ba düş­tük­le­ri gi­bi bir in­ti­ba­nın oluş­tu­ğu­nu, bu­nun te­ori­de ka­bul edi­le­bi­le­ce­ği­ni an­cak pra­tik­te zor-ko­lay di­ye bir ay­rı­mın as­la söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Öz­can, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di; ‘Bi­zim gru­bu­muz­da id­di­alı ta­kım­la­rın di­ğer grup­la­ra na­za­ran faz­la ol­ma­sı açık­ça­sı be­nim için hiç­bir şey ifa­de et­mi­yor. Biz bu ta­kı­mı 3 yıl­lık pro­je so­nun­da her­ke­sin ar­zu et­ti­ği nok­ta­ya ge­ti­re­ce­ğiz der­ken, grup­ta kaç ta­ne id­di­alı ta­kım­la oy­na­ya­ca­ğı­mı­zı ak­lı­mı­za bi­le ge­tir­me­dik. Zi­ra biz ken­di­miz­den so­rum­lu­yuz ve bi­zim ne ya­pa­ca­ğı­mız önem­li. Ço­rum Be­le­di­yes­por isek ve bin­ler­ce se­ve­ni­mi­zin des­te­ğiy­le yo­la çı­ka­cak­sak ra­kip­le­ri­mi­zin de bir bir üs­te­sin­den ge­li­riz Al­lah’ın iz­niy­le. Ta­bi bu­nu der­ken hiç­bir ra­ki­bi­mi­zi de kü­çüm­se­me­di­ği­mi­zi be­lirt­mek is­te­rim. Be­nim için id­di­alı ol­du­ğu dü­şü­nü­len ta­kım ney­se trans­fer ya­pa­ma­dan li­ge gir­miş ta­kım da odur. Sa­ha­da oy­nan­ma­dan hiç­bir maç ka­za­nıl­maz. 


Lig uzun bir ma­ra­ton. İyi bir ta­kım kur­muş ol­mak şam­pi­yon­luk için as­la ye­ter­li de­ğil. Bi­zim için bu­ra­da as­lo­lan bü­yük ta­raf­ta­rı­mız­dır. On­la­rın var­lı­ğı ve des­te­ği, ba­şa­rı­ya gi­den bu yol­da en bü­yük iti­ci gü­cü­müz ola­cak­tır. Son gün­ler­de bir grup ta­ra­fın­dan hem şah­sı­ma, hem yö­ne­tim ku­ru­lu­ma hem de ku­lü­bü­mü­ze kar­şı ya­pı­lan bey­hu­de ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­na en gü­zel ce­va­bı bü­yük ta­raf­ta­rı­mız ver­miş ve ver­me­ye de de­vam et­mek­te­dir. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2,5 mil­yon Ço­rum­lu­nun ve­ba­li­ne or­tak ola­rak çık­tı­ğı­mız bu yol­da el­bet­te ki bu tür en­gel­lerle kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­le­ce­ği­mi­zi tah­min edi­yor­dum. Ama emin olun bi­zim kü­çük iş­ler­le, kü­çük he­sap­lar­la uğ­raş­ma­ya vak­ti­miz yok. Biz, bu ta­kı­mı, bu şeh­re, bu ta­raf­ta­ra na­sıl la­yık bir ha­le ge­ti­ri­riz onun der­din­de­yiz. 


Ye­ni se­zo­nun ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le, Fa­ir-Play çer­çe­ve­sin­de tüm ta­kım­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yor, bü­yük ta­raf­ta­rı­mız­dan sa­bır­la ta­kım­la­rı­na olan des­te­ği sür­dür­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Sn Başkan güzel demagoji yapmışsın sizi de tanımam ne iş yaptığınız futbolla aranız nasıl bilmem ben İstanbul’da oturan aşiretimiz ve sevdiklerim hepsi Çorum’da iyi bit çorumsporluyuz bu takım herzaman şampiyonluk savaşıyla yola çıkmıştır konuştuklarından hiçbirşey anlamadım aslında anladım kaçamak ve dolambaçlı konuşmuşun anladıklarım yada anlayamadıklarım yazıyım; bu takım için 3 yıl proğram ne???? Üüç yıl sonra mı şampiyonluk Kİ böyleyse alt yapıdan neden faydalınmıyor neden kiralık oyuncu alıyorsunuz (YAKUP) eğer üç yıl içinde herseye liğ atlıcam diyorsan bu transfer ve HOCA ile mümkünü. Yok kandırıyorsunuz insanları bu üç yıl yuvarlak ve politik bir demeç olmuş ama niyetiniz üç yıl bana dokunmayın eleştirmeyin bişey demeyin bende başkanlık yapayım diyorsanız işiniz çok zor ÇORUM taraftarı buna izin vereceğini sanmıyorum vermenizde bu takım şampiyon olmalı bu yıl Sn BAŞKAN şu üç yılı bırakın derim yuvarlak konuşmayı düşünmeyin derim bizim tek isteğimiz var ŞAMPİYONLUK bunu niçin yazdım net olun diye İstanbul’da çok maçlara geldim Ankara’ya ÇORUMA geldim takımımızın başarısını görmek için şu üç yılı bırakın bu yıla bakın ve bizleri mutlu edin yada üç yılda alt yapıya eğilin oyuncu çıkaralım yetiştirelim ama bunu göremiyoruz BAŞARILAR şampiyonluk olsun bu yıl..

BOZKURT lar
BOZKURT lar - 4 yıl Önce

Tribüne oynamışın sn FATİH ÖZCAN maçı sahada takım oynar futbolcu oynar taraftar değil taraftar destekler ama sen iyi takım kurmaysan o taraftar ne kadar destek versene yani bizler iş zordur demeçlerin hep taraftara şirin gözükmek gibi olmuş sen iyi takım kur şakır şakır oynat taraftar olarak zaten destek veririz

Halim beyaz
Halim beyaz - 4 yıl Önce

Hardalım bırak bu 3 yıllık falan işlerini bana kimse bişey demesin bende burda 3 yıl kafama göre takılıyım diyosun bu hedef değil ürkmek ve beni eleştirmeyin laf söylemeyin bende kafama göre yöneteyim işlerim yolunda gitsin demektir oysa koy iddamı sn Başkan ben şampiyon olacam de çekinme zaten iyi giderse herkes seni desteklicektir desteklerinde İnan güven kendine ya 3 yıla yayarsan insanlar Güler burası Çorum başkan amatör değil, saf değil daima başarı ister isteriz de sen başarılı gittikçe sana hep destek veririz güven kendine sn Başkan hakkımız artık şampiyonluk o yıl bu yıl olsun olmalıda..

İstanbul çorumluları
İstanbul çorumluları - 4 yıl Önce

Yeni seçilen başkan Arkadaşı bilmiyoruz sanırım ihale işleri ile ilgili işler(yemek-otopark vs) Allah işini rast getirsin futbolla alakalı durumunu bilmiyoruz ama yeni gelmiş seçilmiş veya getirilmiş biz Çorumlular olarak dışarda yaşayan, şampiyon luk istiyoruz kendisinden artık tahammülümüz YÖK 5-6 senedir sn ZEKİ GÜL bey uyuttu eğer sizde uyutacaksanız lütfen bu işi yapmayın alt yapıya önem verin ve bu yıl şampiyon olun Sadece bunu bekliyoruz

Seyit
Seyit - 4 yıl Önce

Bu adam iş yapmaz taraftara oynuyor bal gibi ne peşinde ki ben bu takımı aldım ve şampiyon yapacam diyemiyor Emin’ine baktım çoğunu tanırım bu yılda heba oldu gitti..

ASİ ÇORUM LU HÜSEYİN AVCU
ASİ ÇORUM LU HÜSEYİN AVCU - 4 yıl Önce

Fatih başkanım bu zor görevde yolun bahtın açık olsun yolumuzda irili ufaklı taşlar çıkabilir bu her zaman böyle olmuştur bunları fazla kafana takma gurbetteki bir ÇORUM sevdalısı kardeşin olarak desteğimiz tamdır ayrıca biz başkaları gibi arkanda değil sonuna kadar yanındayız. Sana ve Ahmet Kaya abimize Hamit Işık Mustafa Altunkaya kardeşimize ve yönetimine sonsuz başarılar diliyorum.Darıca dan Asi ÇORUM lu Hüseyin Avcu.

SIRADAKİ HABER