Üçüncü etap bugün başlıyor

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçün­cü eta­bı bu­gün Kı­zıl­ca­ha­mam’da baş­lı­yor.

Üçüncü etap bugün başlıyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Ço­rum’da 12’şer gün­lük ilk iki etap ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dık­tan son­ra pa­zar gü­nü sa­bah yap­tı­ğı an­tren­ma­nın ar­dın­dan iki gün iz­ni çık­mış­tı.

Tek­nik He­ye­tin prog­ra­mı da­hi­lin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por’da kad­ro bu­gün sa­at 10’da Ço­rum’dan ha­re­ket ede­cek. Ka­fi­le­nin bü­yük bir bö­lü­mü ise mem­le­ket­le­rin­den Kı­zıl­ca­ha­mam’a ge­çe­cek. Öğ­len ye­me­ğin­de otel­de top­la­na­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por ak­şam sa­at 17.30’da kamp­ta­ki ilk an­tren­ma­nı­nı ya­pa­cak.

Ço­rum Be­le­di­yes­por 12 gün sü­re­cek Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’de­ki kam­pın­da oy­na­ya­ca­ğı üç ha­zır­lık ma­çı­nın ya­nı sı­ra tak­tik­sel ola­rak ek­sik­le­ri­ni gi­der­me­ye yö­ne­lik bir an­tren­man prog­ra­mı uy­gu­la­ya­cak.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pı 19 Ağus­tos pa­zar gü­nü sa­bah ya­pa­ca­ğı kam­pı ta­mam­la­rak iki gün iz­ne çı­ka­cak. Kur­ban Bay­ra­mı­nın ar­dın­dan 23 Ağus­tos per­şem­be gü­nü Ço­rum’da top­la­na­rak ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın son eta­bı­nı ken­di te­sis­le­rin­de sür­dü­re­cek.


İlk hazırlık maçı Erokspor ile

Çorum Belediyespor 12 gün sürecek Kızılcahamam kampında ilk hazırlık maçında 12 Ağusos’ta Erokspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım 15 ve 18 Ağustos’da iki maç daha oynayacak

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ha­mam kam­qın­da üç maç ya­pa­cak. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın ilk ra­ki­bi 3. lig 2. grup­ta mü­ca­de­le eden Eroks­por ola­cak.
Bu­gün baş­la­ya­cak Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel kam­pın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk ha­zır­lık ma­çın­da 12 Ağus­tos pa­zar gü­nü 3. lig 2. grup­ta mü­ca­de­le ede­cek olan Eroks­por ile kar­şı­la­şa­cak.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu ma­çın dı­şın­da 15 Ağus­tos çar­şam­ba ve 18 Ağus­tos cu­mar­te­si gün­le­rin­de iki ha­zır­lık ma­çı da­ha ya­pa­cak. Bu ta­rih­ler­de oy­na­na­cak maç­lar­la il­gi­li ola­rak böl­ge­de kamp ya­pan ta­kım­lar­la gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü ve önü­müz­de­ki gün­ler­de net­le­şe­ce­ği açık­lan­dı.


Sol bek aranıyor

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün baş­la­ya­cak kam­pa bir sol bek trans­fer et­mek is­ti­yor. Eş­ref Kork­ma­zoğ­lu dı­şın­da sol bek­te baş­ka isim bu­lun­ma­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu mev­ki için genç ve ge­le­cek va­de­den bi is­mi kat­mak için gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Trans­fer için gö­rüş­me­le­rin bu­gün so­nuç­lan­ma­sı ve an­la­şı­la­cak is­min kam­pa ka­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER