Uğur Öztürk Sarıyer’de

1461 Trabzon’da dört yıldır forma giyen Çorumlu futbolcu Recep Uğur Öztürk yeni sezon için 2. ligde mücadele eden ve Serdar Bozkurt’un çalıştıracağı Sarıyer ile anlaştı

Uğur Öztürk Sarıyer’de

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum­lu fut­bol­cu Re­cep Uğur Öz­türk Sa­rı­yer ile an­laş­tı. 1994 Ço­rum İs­ki­lip do­ğum­lu Re­cep Uğur Öz­türk HE Kül­türs­por ku­lü­be alt ya­pı­sın­da 6 yıl for­ma giy­dik­ten son­ra 2011 yı­lın­da Trab­zons­por alt ya­pı­sı­na trans­fer ol­du. Üç yıl bor­do ma­vi­li ta­kı­mın aka­de­mi li­gi ta­kım­la­rın­da for­ma giy­dik­ten son­ra 2015 yı­lın­da 1461 Trab­zon’da pro­fes­yo­nel im­za atan Re­cep Uğur Öz­türk dört se­zon­dur bu ta­kı­mın for­ma­sı­nı gi­yi­yor.


TFF 1. lig­de üç, 2. lig­de 19, 3. lig­de ise 10 maç­ta for­ma gi­yen Re­cep Uğur Öz­türk ye­ni se­zon için 2. lig­de mü­ca­de­le ede­cek olan Sa­rı­yer ile bir yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı. Re­cep Uğur Öz­türk trans­fe­rin­de kat­kı­sı bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür et­ti.
Öz­türk, fut­bo­la baş­la­dı­ğı ilk gün­den be­ri hep ya­nın­da olan ve fut­bo­lun te­me­li­ni öğ­ren­di­ği HE Kül­türs­por An­tre­nö­rü Ha­san Gür­büz’e ise özel te­şek­kür et­ti. Öz­türk fut­bo­la baş­la­dı­ğı ilk gün­den iti­ba­ren ken­di­si­ne her tür­lü kat­kı­yı ve­ren bu gün­le­re gel­me­sin­de bü­yük pay sa­hi­bi olan Ha­san Gür­büz’en emek­le­ri­ni unut­ma­ya­ca­ğı­nı ve Sa­rı­yer ta­kı­mın­da gös­te­re­ce­ği per­for­mans ile ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­ri mah­cup et­me­mek için elin­den mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
Re­cep Uğur Öz­türk iki se­zon ön­ce Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gö­rev ya­pan Tek­nik Di­rek­tör Ser­dar Boz­kurt ve eki­bi ile bir­lik­te Sa­rı­yer’in ba­şa­rı­sı için ter dö­ke­cek.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 09:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER