Uğurcan Dursun Dünya sekizincisi

İspanya’da yapılan ITTI World Hopes Week Challenge turnuvasında Avrupa’yı temsil eden Çorum Belediyesi Gençlikspor milli sporcusu Uğurcan Dursun Dünya’nın en iyi 16 sporcusunun mücadele ettiği sekizinci olmayı başardı.

Uğurcan Dursun Dünya sekizincisi

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’un mil­li ma­sa te­nis­ci­si Uğur­cun Dur­sun Dün­ya se­ki­zin­ci­si ol­du. Ulus­la­ra­ra­sı Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu (İTTF) ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len IT­TI World Ho­pes We­ek Chal­len­ge tur­nu­va­sın­da Av­ru­pa’yı tem­sil eden Uğur­can Dur­sun 16 spor­cu ara­sın­da se­ki­zin­ci ol­du.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ge­nel Sek­re­te­ri ve ay­nı za­man­da Ma­sa Te­ni­si An­tre­nö­rü Ömer Fa­ruk Ye­tim ile bir­lik­te 30 Tem­muz - 5  Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­pan­ya’nın Ali­can­te şeh­rin­de ya­pı­lan ve al­tı kı­ta­dan 16 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da Ömer Fa­ruk Ye­tin se­ki­kin­ci ol­du.
Av­ru­pa seç­me­le­rin­de ba­şa­rı­lı ola­rak Av­ru­pa’yı tem­sil eden üç spor­cu­dan bi­ri­si ol­ma­yı ba­şa­ran Uğur­can Dur­sun 16 fark­lı ül­ke­den 16 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da se­ki­zin­ci ol­ma­yı ba­şar­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER