Vasatı Aşamadık!

Ço­rum Be­le­di­yes­por, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da oy­na­dı­ğı ilk ha­zır­lık ma­çın­da Böl­ge­sel Ama­tör Lig ta­kım­la­rın­dan Ye­ni Amas­yas­por ile 1-1 be­ra­be­re kal­dı.

Vasatı Aşamadık!

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri'nde oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da her iki ta­kı­mın tek­nik di­rek­tö­rü de her iki ya­rı­ya ay­rı ay­rı kad­ro­lar­la çı­kar­ken ma­çın ilk ya­rı­sı or­ta sa­ha mü­ca­de­le­si şek­lin­de geç­ti.
İkin­ci ya­rı­da ise va­sat bir fut­bol ser­gi­le­yen Kır­mı­zı-Si­yah­lı­lar, Ye­ni Amas­yas­por'un 73. da­ki­ka­da Se­mih'in at­tı­ğı go­le 89. da­ki­ka­da Ba­rış Çi­çek'in fi­ri­kik­ten bul­du­ğu gol­le kar­şı­lık ver­di. 

 

SA­HA: Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri
HA­KEM­LER: Er­soy Ak­soy, Ser­kan Gü­ney, Er­di
ÇO­RUM BE­LE­Dİ­YES­POR: Onur­can (Do­ğu­kan), Eş­ref (Ke­rem), Ömer, Do­ğu­kan (Mü­min), Akın (Mü­ca­hit), Em­re (Er­tuğ­rul), Emir­han, Mi­ka­il (Em­rah), Eren (Oğuz­han), Ya­kup (Em­re), Fur­kan (Ba­rış)
YE­Nİ AMAS­YAS­POR: Vey­sel, Uğur, Çe­ti­ner, Er­dinç (İs­ma­il), As­lan, Yu­nus (Se­mih), Re­sul, Se­lim (Şa­han), Sa­ne, Em­rah, Ve­dat
GOL­LER: Dk.73 Se­mih (Ye­ni Amas­yas­por), Dk.89 Ba­rış Çi­çek (Ço­rum Be­le­di­yes­por)

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
Kar­şı­laş­ma­nın ilk teh­li­ke­li po­zis­yo­nu ko­nuk ta­kım Ye­ni Amas­yas­por'dan gel­di. 
Da­ki­ka 38 Kul­la­nı­lan kö­şe atı­şın­da ce­za sa­ha­sı içe­ri­sin­de olu­şan ka­ram­bol­de ka­le önün­de top­la bu­lu­şan Sa­ne ya­kın me­sa­fe­den do­kun­du, an­cak ka­le­ci Onur­can iyi ka­pa­ta­rak to­pu kon­trol et­ti ve mut­lak bir go­lü ön­le­miş ol­du.
İlk ya­rı gol­süz be­ra­be­re so­nuç­lan­dı.
Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk teh­li­ke­li ata­ğı­nı ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ger­çek­leş­tir­di.
Da­ki­ka 56 Sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Em­rah top­la bir­lik­te kor­ner çiz­gi­si­ne ka­dar gel­di. Yer­den ön di­re­ğe yap­tı­ğı or­ta­ya Em­re'den ön­ce Ye­ni Amas­yas­por sa­vun­ma­sın­dan Çe­ti­ner son an­da to­pa do­ku­na­rak kor­ne­re at­tı ve ka­le­sin­de­ki bü­yük tah­li­ke­yi ön­le­di.
Da­ki­ka 73 Ce­za sa­ha­sı­na ge­len to­pu Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­ci­si Do­ğu­kan to­kat­la­dı. To­pu önün­de bu­lan Ye­ni Amas­yas­por oyun­cu­su Se­mih'in aşırt­ma vu­ru­şu ağ­lar­la bu­luş­tu 0-1.
Da­ki­ka 89 Bu da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ce­za ya­yı üze­rin­de ser­best vu­ruş ka­zan­dı. To­pun ba­şı­na ge­çen Ba­rış Çi­çek'in düz­gün şu­tu kö­şe­den Ye­ni Amas­yas­por fi­le­le­riy­le bu­luş­tu 1-1.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Veli
Veli - 4 yıl Önce

Ne bekliyorsunuz Kİ yönetimi boş Hocası boş futbolcusu vasat (Oğuzhan denen bir futbolcunun getirdiği hoca ve futbolcular ) ancak bu kadar olur hiç beğenmedik takımı maçı seyrederken de konuştuk bu çorumumuzun kurduğu takım değilde Oğuzhan’ın kurduğu takım diye inşAllah şampiyonluk gelir hepimiz seviniriz

SIRADAKİ HABER